Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser AS  - Åpenhetsloven

Her finner du informasjon som kreves i.h.t. Åpenhetsloven

1. Innledning

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. Juli 2022, med krav om publisering av informasjon pr 01. Juli 2023. Endress+Hauser AS er underlagt denne lov. Åpenhetsloven skal blant annet og sammen med andre tiltak, bidra til Norges arbeid med å møte FNs bærekrafts mål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

$4 pålegger oss å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  $5 pålegger oss å offentliggjøre resultatene av disse vurderingene samt en prosedyre for informasjonshåndteringen.

Vi ønsker i dette dokumentet å redegjøre for hvordan vi gjennomfører aktsomhetsvurderingene, vår tiltaksplan og gi en innsikt i våre funn og vise hvilke eventuelle tiltak Endress+Hauser har iverksatt på bakgrunn av funnene.

Endress+Hauser er en global leder innen måleinstrumentering, tjenester og løsninger for industriell prosessteknikk. Vi tilbyr prosessløsninger for strømning, nivå, trykk, analyse, temperatur, registrering og digital kommunikasjon, og optimerer prosesser med tanke på økonomisk effektivitet, sikkerhet og miljøpåvirkning. Våre kunder kommer fra ulike bransjer, inkludert kjemikalier, mat og drikke, biovitenskap, kraft og energi, gruvedrift, mineraler og metall, olje og gass og vann og avløpsvann. Endress+Hauser AS har egen produksjon i flere land og det er viktig for oss å ha kontroll på leverandørkjeden og logistikken. Vi har i flere år utviklet vår strategi om bærekraftig vekst. FN’s bærekraftsmål er ett sentralt fokusområde for oss, og vi ønsker å utvikle våre prinsipper om bærekraft, menneskerettigheter og etikk. Våre forretningsforbindelser kan forvente at vi overholder disse standardene.

2. Forankring og ansvar

Selskapets styre og ledelse har vedtatt at Endress+Hauser AS skal følge de plikter som ligger i åpenhetsloven.  Endress+Hauser AS i Norge er en del av ett multinasjonalt konsern med hovedsete i Sveits. Konsernet er opptatt av menneskerettigheter og jobber opp mot QuoVadis sertifisering. Endress+Hauser AS i Norge skal følge sitt morselskaps retningslinjer.

Hovedansvaret for oppfølging og etterlevelse av Åpenhetsloven er plassert hos Administrerende direktør. Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger samt offentliggjøring av disse er lagt under kvalitetsleders ansvar.

Endress+Hauser AS skal kontinuerlig følge opp og ta hensyn til eventuelle nye problemstillinger knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold som måtte oppstå. En felles plattform og lik oppfatning av grunnleggende etiske prinsipper skal bygge den kulturen vi ønsker å ha. Alle ansatte har fått opplæring i vår «code of conduct». Klikk her for å se Endress+Hausers Code of Coduct. Vi følger våre etiske retningslinjer utarbeidet av Corporate. Klikk her for å se Endress+Hauser Group Sustainability report og vår Endress+Hauser EcoVadis Premium Report.

3. Aktsomhetsvurderinger

Det er viktig at Endress+Hauser AS kan være sikker på at vi og våre leverandører driver virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer at vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger både av egen og leverandørers virksomhet. Målet for kartleggingen er å lete etter både faktiske negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Prosessen for aktsomhetsvurderinger hos Endress+Hauser AS er basert på «OECD veileder for aktsomhetsvurderinger»

Når det gjelder våre leverandører har vi lagt opp til en prosess hvor vi ved nye leverandører foretar en leverandørscreening, og så tar en overordnet utvelgelse. Dvs. vi sorterer ut leverandører etter omsetning. Så kjører vi en mer detaljert risikovurdering basert på programvaren Prewave.  (www.prewave.com)  Riskoanalyse fra Prewave baserer seg på historisk screening fra de siste 2 år.

Prewave er en global digital plattform for leverandørkjedeinformasjon som gir selskaper som opererer i komplekse leverandørkjeder, sanntids- og prediktive risikovarsler generert av Prewaves AI, som analyserer sosiale medier og nyheter på mer enn 50 språk.

Innenfor kategorien menneskerettigheter dekkes 8 ulike typer hendelser, blant annet utnyttelse av barn, barnearbeid, diskriminering, brudd på menneskerettighetene, moderne slaveri, seksuelle overgrep, uetisk arbeid og lønnstyveri. I kategorien Helse og sikkerhet dekkes 12 ulike typer hendelser, blant annet ulykke, bombetrussel, bygningskollaps, sykdom, ansattes smitte, eksplosjon, dødsfall, brann, helse- og sikkerhetsproblemer, skade, karantene og skyting.

Risikofaktorer vi har tatt hensyn til – Geografisk tilhørighet, Bransjerisiko, Produkt og råvarer, Menneskerettigheter, Anstendige arbeidsforhold, Miljø, Antikorrupsjon og Sosialt engasjement

Rapporter om negativ påvirkning i selskapets egen virksomhet eller i leverandørkjeden mottas gjennom ulike kanaler: (1) programvareverktøyet Prewave (inkl. medieovervåking), (2) Endress+Hauser’s klage-/avvikssystem og (3) andre kanaler (f.eks. resultater av revisjoner, varslingssytem/Whistleblower  osv.) (4) Utsendelse av spørreskjema og signering av Code of Conduct. Hver enkelt sak evalueres deretter av Endress+Hauser’s ansvarlige prosessteam i henhold til alvorlighetsgraden for de berørte og selskapets eget bidrag til å avgjøre om en mottatt rapport representerer en faktisk negativ påvirkning eller en mulig negativ påvirkning.

4. Planlagte tiltak for å identifisere risiko

Finner vi avvik, så setter vi i gang arbeidsgruppen, bestående av MD, Controller, Kvalitetsleder, verneombud og evt. leder for internt berørt avdeling. Egnet tiltak bestemmes, utføres og evalueres.

Egen organisasjon

 • Endress+Hauser AS bedriver salgsvirksomhet i Norge. Vi har innført HMS system og utfører regelmessige stikkprøver og vernerunder for å sikre våre ansattes arbeidsforhold og avtaler. Vi utfører hvert 2 år en medarbeiderundersøkelse for å kartlegge hvor fornøyde våre ansatte er med sin arbeidsgiver.

 • Vi har også opprettet en Whistleblower-prosesss hvor både interne og eksterne kan varsle om uryddige forhold

 • Alle innkommende negative konsekvenser om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal skrives inn i avvikslista og være tilgjengelige for alle.

 • Hvert år utføres en risikovurdering.

Forsyningskjeden

 • Rapport fra Prewave

 • Forespørsel til leverandør vil være første respons

 • Spørreskjemaene sendes ut til utvalgte leverandører

 • Kommunikasjon med avvikende leverandører om endringer

 • Benytte alternative leverandører

5. Informasjonsplikten og innsynsrett - systemer og rutiner

Informasjonsplikt: Endress+Hauser AS offentliggjør denne redegjørelse av våre tiltak og aktsomhetsvurderingene. Redegjørelsen oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Innsynsrett: Enhver som ønsker kan sende oss en e-post på info.no@endress.com med «Åpenhetsloven’» i emnefeltet for å etterspørre informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser med utgangspunkt i våre aktsomhetsvurderinger. Det er Kvalitetsleder som er ansvarlig for å svare utførlig på forespørslene innen 3 uker.

6. Resultat og konklusjoner

Vi har i 2022 ikke avdekket noen brudd på menneskerettigheter eller risiko for uanstendige arbeidsforhold når det gjelder interne forhold

Vi har i 2022 ikke avdekket noen brudd på menneskerettigheter eller risiko for uanstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede

Nedlastinger

  NTA REPORT E+H.pdf