Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Vilkår for bruk

for alle Endress+Hausers nettsider

1. Omfang

1.1 Endress+Hauser Group Services AG og dets tilknyttede selskaper ("Endress+Hauser") har rett til å endre disse generelle vilkårene for bruk ("vilkår for bruk") og alt av tekst, opplysninger, grafikk, bilder, programmer, verktøy, logoer, videoklipp, kataloger, databaser, lister og annen informasjon og annet innhold ("informasjon og innhold") på nettsidene til Endress+Hauser uten forvarsel og til å stanse driften av disse nettsidene eller deler av dem.

1.2 Bruken av informasjon og innhold på nettsidene til Endress+Hauser og bruken av disse nettsidene er bare tillatt hvis det skjer i tråd med disse vilkårene for bruk. Når du besøker en av nettsidene til Endress+Hauser, godtar du disse vilkårene for bruk i sin nåværende form. De kan suppleres med generelle vilkår eller vilkår som må godtas særskilt. Hvis de supplerende vilkårene strider med disse vilkårene for bruk, har de supplerende vilkårene forrang.

1.3 Nettsidene til Endress+Hauser og informasjonen og innholdet på dem er kun rettet mot personer som har autorisert tilgang i henhold til lovbestemmelser i landet de bor i, og i fødelandet deres. Tilgang til nettsidene til Endress+Hauser fra land der slik tilgang er forbudt, er ikke tillatt.

2. Begrensning av tilgang

2.1 Tilgang til nettsidene til Endress+Hauser og informasjonen og innholdet på dem kan være forbeholdt registrerte brukere. Brukerne har ikke krav på å kunne registrere seg. Endress+Hauser forbeholder seg retten til å kreve registrering for de av nettsidene til Endress+Hauser som er fritt tilgjengelige, og informasjonen og innholdet på dem. Endress+Hauser forbeholder seg også retten til å oppheve eller blokkere tilgangen til nettsidene til Endress+Hauser for registrerte brukere uten å måtte oppgi grunn.

2.2 Hvis det kreves registrering, plikter brukeren å oppgi sannferdige opplysninger og å melde fra umiddelbart om endringer i disse opplysningene. Etter registreringen mottar brukeren et brukernavn og passord ("brukerlegitimasjon").

Brukeren skal påse at brukerlegitimasjonen ikke gjøres tilgjengelig for tredjeparter, og skal holdes ansvarlig for alle bestillinger eller annen aktivitet knyttet til brukerlegitimasjonen. Hvis brukeren oppdager at brukerlegitimasjonen blir eller har blitt misbrukt av tredjeparter, skal vedkommende varsle Endress+Hauser umiddelbart.

2.3 Brukeren kan når som helst kreve skriftlig at registreringen skal slettes, med forbehold om at slettingen ikke forhindres av behandling av nåværende bindende forhold. Endress+Hauser vil i slike tilfeller slette brukerlegitimasjonen og alle andre personopplysninger knyttet til brukeren.

3. Ingen råd, instruksjoner eller tilbud

3.1 Informasjonen og innholdet på nettsidene til Endress+Hauser er kun ment som generell informasjon om Endress+Hauser og selskapets produkter, løsninger og tjenester og har ikke til formål å gi tekniske råd eller instruksjoner. Hvis du har spørsmål om produktene, løsningene og tjenestene våre, må du kontakte Endress+Hauser direkte. Før produktene våre installeres og tas i bruk, må brukeren uansett lese brukerveiledningen som leveres med produktet.

3.2 Informasjonen og innholdet på nettsidene til Endress+Hauser utgjør ikke et bindende tilbud fra Endress+Hausers, men er ment som en invitasjon til å komme med et tilbud.

3.3 En bruker som besøker en av nettsidene til Endress+Hauser, gjør ikke vedkommende til en Endress+Hauser-kunde.

4. Bruk av informasjon og innhold

Endress+Hauser gir brukerne en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett – uten rett til å underlisensiere – til å bruke informasjonen og innholdet på nettsidene til Endress+Hauser i tråd med det avtalte omfanget, eller hvis ingenting er avtalt, i den grad at bruken er i tråd med Endress+Hausers intensjon med å tilgjengeliggjøre og gi tilgang til informasjonen og innholdet.

Utover dette kan informasjon og innhold på nettsidene til Endress+Hauser ikke under noen omstendighet suppleres, endres, reproduseres, selges, leies eller på annen måte gjøres tilgjengelig eller utnyttes.

5. Immaterielle eiendeler

5.1 Informasjonen og innholdet på nettsidene til Endress+Hauser er beskyttet under lov om opphavsrett og andre kommersielle rettigheter.

5.2 Bortsett fra rettighetene som uttrykkelig gis i disse vilkårene for bruk, skal alle rettigheter, særlig opphavsrett, varemerker, mønstre, patenter og andre immaterielle rettigheter så vel som andre rettigheter til, for eller fra alt av informasjon og innhold på nettsidene til Endress+Hauser tilhøre Endress+Hauser eller dets respektive eiere.

Særlig gjelder at verken informasjonen eller innholdet på nettsidene til Endress+Hauser i seg selv eller nedlasting, kopiering, trykking, endring, reproduksjon eller annen bruk av slik informasjon og slikt innhold skal tolkes som at det gis lisens eller andre bruksretter.

6. Garantifraskrivelse

6.1 Endress+Hauser gir ingen garantier om at tilgangen til nettsidene til Endress+Hauser og informasjonen og innholdet på dem vil være uavbrutt og uten feil, at feil vil bli korrigert, og at ingen virus eller andre skadelige komponenter vil bli overført ved bruk.

6.2 Endress+Hauser bestreber seg på å gi brukerne nøyaktig og oppdatert informasjon og innhold. Endress+Hauser gir likevel ingen garantier om nøyaktigheten, betimeligheten, fullstendigheten, korrektheten, uavhengigheten fra tredjepartsrettigheter, tilgjengeligheten eller anvendbarheten til nettsidene til Endress+Hauser og informasjonen og innholdet på dem så vel som resultater og funn som baserer seg på informasjonen og innholdet på nettsidene til Endress+Hauser.

6.3 Endress+Hauser gir særlig ingen garantier om at resultater og funn som baserer seg på informasjonen og innholdet på nettsidene til Endress+Hauser, så vel som produkter, løsninger og tjenester som er bestilt på grunnlag av slike resultater og funn, er skikket for formålet, bruksområdet eller mulig bruk som brukeren har tenkt (se 3.1).

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1 Ansvar for ulovlig intensjon og grov uaktsomhet skal reguleres etter gjeldende lov.

Utover det skal Endress+Hausers ansvar være begrenset i den grad det er tillatt etter lov, og uten hensyn til rettsgrunnlaget, for direkte eller indirekte tap, ansvarskrav, kostnader, krav, utgifter eller skadeserstatning av noe slag som skyldes bruken av eller manglende evne til å bruke nettsidene til Endress+Hauser og informasjonen og innholdet på dem, inkludert resultater og funn som baserer seg på informasjonen og innholdet på nettsidene til Endress+Hauser.

7.2 Endress+Hauser skal i særdeleshet ikke holdes ansvarlig for skadeserstatning som skyldes bruk, installasjon eller annen anvendelse av produkter og løsninger som brukeren har bestilt som følge av resultater og funn som baserer seg på informasjonen og innholdet på nettsidene til Endress+Hauser (se 3.1).

8. Personvern

Endress+Hauser tar vernet av personopplysningene til tredjeparter svært alvorlig og opptrer i tråd med personvernlovgivning. Du finner mer informasjon i personvernerklæringen til Endress+Hauser.

9. Lenker til eksterne nettsider / tredjepartsinnhold

Informasjon og innhold tilhørende tredjeparter eller lenker til tredjeparters nettsider som finnes på nettsidene til Endress+Hauser, er kun publisert som en vennlig gest og for informasjonsformål.

Endress+Hauser har ingen innflytelse eller kontroll over informasjonen og innholdet på tredjeparters nettsider, tar ikke ansvar for og gir ingen garantier om slik informasjon og slikt innhold og gir ingen erklæringer i den forbindelse. Dette gjelder særlig nøyaktigheten, innholdet, kvaliteten og betimeligheten til disse nettsidene.

Endress+Hauser er verken ansvarlig for informasjonen eller innholdet på tredjeparters nettsider eller for nettsider som har lenker til nettsidene til Endress+Hauser eller viser dem i rammer.

10. Diverse bestemmelser

10.1 Hvis enkelte bestemmelser i disse vilkårene for bruk skulle bli helt eller delvis ugyldig, skal de resterende betingelsene fortsatt gjelde.

10.2 Tilleggsavtaler til disse vilkårene for bruk må utarbeides skriftlig.

10.3 Sveitsisk lov gjelder. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) skal utelukkes.

10.4 Rettskretsen skal være der hovedkontoret til Endress+Hauser Group Services AG er registrert.