Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Personvernerklæring

Status: 16. mai 2022

Takk for besøket på nettstedet vårt og for interessen i selskapet vårt og produktene våre. I samsvar med gjeldende personvernregelverk vil vi informere deg nedenfor om personopplysningene vi samler inn når du besøker nettstedet vårt og eventuelt, når du mottar reklame-e-poster, formålene som vi bruker disse opplysningene til, og hvordan vi bruker dem til å optimalisere tjenestene våre. Vi forbeholder oss retten til å publisere lokalt avvikende bestemmelser i tillegg til denne personvernerklæringen. Førstnevnte skal ha forrang i tilfelle konflikt.

A. Generelt

1. Ansvarlig person, personvernombud

Informasjon om selskapet som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene, og eventuelt personvernombudet og vedkommende tilsynsmyndighet, finnes nederst på dette nettstedet eller øverst på dette nettstedet under fanen "Personvernerklæring" når annet ikke er angitt i denne personvernerklæringen

2. Type behandlede opplysninger

Vi samler ikke inn personopplysninger via nettstedene våre uten godkjenning fra deg. Du alene avgjør om du vil gi disse opplysningene til oss eller ikke, for eksempel i sammenheng med en registrering eller en nedlasting. Vi trenger personopplysninger til å behandle henvendelsen eller for å gi deg tilgang til spesiell informasjon eller spesielle tilbud. Disse opplysningene er blant annet:

 • Lageropplysninger/CRM-opplysninger (f.eks. navn, adresser, kundehistorikk, kundestatistikk)

 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-post, telefonnumre)

 • Kontoopplysninger (pålogging, PW #-kode)

 • Kontraktsopplysninger (f.eks. tilbud, bestilling, formål med kontrakten, kundekategori)

 • Betalingsopplysninger (f.eks. bankopplysninger, betalingshistorie)

 • Innholdsopplysninger (f.eks. tekstinngang, fotografier, videoer)

 • Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, innholdsinteresse, tilgangstider)

 • Meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser)

Du vil finne ut hvilke opplysninger vi behandler i enkelttilfeller, for hvilket formål og på hvilket rettslig grunnlag i løpet av denne personvernerklæringen.  

3. Kategori av berørte personer

Nettstedet vårt er rettet mot besøkende og brukere av nettstedet samt tilknyttede tilbud, herunder e-handelfunksjoner for kundene, hvis det er relevant. Vi behandler opplysninger fra følgende grupper personer:

 • Besøkende og brukere av nettstedet og dets elektroniske tilbud

 • Kunder, interesseparter og forretningspartnere

 • Nyhetsbrevabonnenter

 • Andre kommunikasjonspartnere

4. Dine rettigheter

Hvis behandlingen av personopplysninger er omfattet av personvernforordningen, har du følgende rettigheter, ellers gjelder lovbestemmelsene vedrørende behandlingen. Hvis personopplysninger behandles, er du en registrert som definert i personvernforordningen, og du har følgende rettigheter overfor oss som behandlingsansvarlig. Hvis du vil utøve rettighetene dine eller vil ha mer informasjon, kan du kontakte oss eller vårt personvernombud:

a) Rettigheter i samsvar med art. 15 ff. GDPR

Du som registrert har rett til å få bekreftelse fra behandlingsansvarlig på om personopplysninger om deg behandles. Hvis dette er tilfelle, har du en rett til innsyn i slike personopplysninger og i informasjonen angitt i artikkel 15 i GDPR. På visse lovfestede vilkår har du rett til retting etter artikkel 16 i GDPR, rett til begrensning av behandling etter artikkel 18 i GDPR og rett til sletting ("rett til å bli glemt") etter artikkel 17 i GDPR.

Dessuten har du rett til å motta opplysningene du har gitt, i et strukturert, vanlig og maskinleselig format (rett til dataportabilitet) i samsvar med artikkel 20 i GDPR, i den grad behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte prosedyrer og er basert på samtykke i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a) eller på en avtale i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav b i GDPR.

b) Tilbakekalling av samtykke i henhold til art. 7 nr. 3 GDPR

Hvis behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket til behandlingen av personopplysninger. Merk at tilbakekallingen bare gjelder for fremtiden. Behandling som fant sted før tilbakekallingen, blir ikke berørt.

c) Klagerett

Du kan kontakte oss eller en personvernmyndighet med en klage (artikkel 77 GDPR). Informasjon om selskapet som er ansvarlig for å behandle opplysningene, og eventuelt personvernombudet og vedkommende tilsynsmyndighet, finnes på dette nettstedet.

d) Rett til å protestere i henhold til artikkel 21 i GDPR

I tillegg til rettighetene nevnt ovenfor har du rett til å protestere slik:

(1) Rett til å protestere i hvert enkelt tilfelle: Du har rett til når som helst å protestere, basert på din bestemte situasjon, på behandlingen av personopplysninger om deg som utføres på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav e) i GDPR (behandling av opplysninger i allmennhetens interesse) og artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR (behandling av opplysninger på grunnlag av en interesseavveining). Dette gjelder også for en profilering basert på denne bestemmelsen som definert i artikkel 4 nr. 4 i GDPR.

Hvis du protesterer, vil vi ikke lenger behandle personopplysninger med mindre vi kan vise til tungtveiende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for å hevde, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

(2) Rett til å protestere på behandling av opplysninger for reklameformål: I enkelttilfeller behandler vi personopplysninger for direktemarkedsføringsformål. Du har rett til å protestere når som helst på behandlingen av personopplysninger for slike markedsføringsformål. Dette omfatter profilering i den grad det er knyttet til slik direktemarkedsføring. Hvis du motsetter deg behandling for direktemarkedsføringsformål, vil vi ikke lenger behandle personopplysninger for disse formålene.

5. Generell informasjon om overføring av opplysninger til tredjeparter

(1) Bortsett fra tilfellene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, og med mindre det for øvrig er regulert i andre personvernerklæringer, vil ikke personopplysningene bli utlevert til tredjeparter eller på annen måte gitt videre uten ditt uttrykkelige samtykke.

(2) I det ansvarlige Endress+Hauser-selskapet gis det tilgang til opplysningene til de kontorene som trenger dem for å oppfylle våre kontraktsfestede og rettslige forpliktelser eller for å beskytte berettigede interesser. Dessuten kan tilknyttede selskaper i Endress+Hauser-konsernet samt tjenesteleverandører og vikarbyråer engasjert av oss og myndigheter eller tredjeparter motta opplysninger for disse formålene.

Tjenesteleverandører, vikarbyråer osv. som er engasjert av oss, vil være kontraktsforpliktet til å overholde det gjeldende personvernregelverket.

(3) Som en del av hostingen av nettstedet vårt behandles opplysningene behandlet av oss av leverandøren Amazon Web Services, Inc. som opptrer på våre vegne på grunnlag av en behandlingsavtale.

(4) Kampanje-e-poster behandles ved hjelp av tjenestene og IT-systemene til den eksterne tjenesteleverandøren Oracle (Eloqua) som vi har bestilt, og som omfattes av en behandlingsavtale. Du finner mer informasjon om dette nedenfor.

(5) For å kunne gi deg målrettet informasjon og råd om produkter kan vi eller tjenesteleverandører bruke nettanalyseverktøy, spesielt sporingsteknologi, på våre vegne. Disse muliggjør kommunikasjon basert på behov og reklame. Du finner mer informasjon nedenfor.

6. Overføring til tredjeland

(1) Opplysninger overføres utenlands bare i henhold til gjeldende personvernregelverk. Hvis dette er nødvendig for å gjennomføre bestillinger, er lovpålagt (f.eks. rapporteringsplikter i henhold til skatterett), hvis du har gitt oss samtykke eller det er omfattet av en behandlingsavtale.

Dessuten overfører vi opplysninger til tilknyttede selskaper for å beskytte berettigede interesser. Ved overføring av personopplysninger til tredjeland sikrer vi et tilstrekkelig vernenivå for personopplysningene.

(2) I henhold til EUs generelle personvernforordning (GDPR) skal følgende dessuten gjelde: Dataoverføring til land utenfor EU eller EØS (såkalte tredjeland) skal bare finne sted innenfor rammen av gjeldende personvernregelverk.

Ved overføring av personopplysninger til tredjeland sikrer vi et tilstrekkelig vernenivå for personopplysninger, f.eks. gjennom spesielle garantier som EU-kommisjonens tilstrekkelighetsbeslutning om at personvernnivåene i alt vesentlig tilsvarer EU (f.eks. for Sveits) eller overholdelse av anerkjente spesielle kontraktsfestede forpliktelser ("EUs standardavtalevilkår").

7. Sikkerhet

(1) Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak (for EU i samsvar med art. 24, 32 GDPR) for å beskytte personopplysninger mot tap, ødeleggelse, manipulering og uautorisert tilgang. Alle våre ansatte og alle tredjeparter som deltar i behandlingen av opplysninger, plikter å overholde gjeldende personvernregelverk og håndtere personopplysninger fortrolig.

(2) Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, f.eks. bestillinger eller henvendelser som du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker dette nettstedet SSL- eller TLS-kryptering. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved at adresselinjen i nettleseren endres fra "http://" til "https://" og på låsesymbolet på nettleserlinjen. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du overfører til oss, leses av tredjeparter.

8. Lenker til andre nettsteder

Nettstedene våre kan inneholde lenker til nettsteder for andre leverandører. Disse nettstedene er ikke underlagt denne personvernerklæringen. Vi kontroller nøye innholdet på andre nettsteder før vi lenker til dem. Slik sikrer vi at vi bare lenker til nettsteder som følger de samme strenge personvernstandardene som Endress+Hauser.

Vi er ikke ansvarlig for personvernpraksisen eller innholdet på slike andre nettsteder. Hvis vi blir oppmerksomme på eventuelle krenkelser av tredjepartsinnhold, vil vi fjerne innholdet eller lenken umiddelbart.

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og personverntiltak hvis dette blir nødvendig på grunn av teknisk utvikling eller juridiske endringer. I disse tilfellene vil vi også tilpasse personvernerklæringen i samsvar med dette. Legg derfor merke til den aktuelle versjonen av personvernerklæringen.

B. Besøk på våre nettsteder

I det følgende vil vi informere deg om hvilke personopplysninger vi behandler for hvilke formål og på hvilket rettslig grunnlag når du besøker nettstedene våre.

1. Formål med behandlingen

Vi bruker personopplysninger for følgende formål:

 • For levering av nettstedet og det nettbaserte tilbudet, dets funksjoner og innhold.

 • For opprettelse og administrasjone av din personlige kundekonto.

 • For å identifisere deg som kontraktspartner.

 • For behandling av dine nettkjøp hos oss. Dette omfatter bestillinger og returer av kjøp som er gjort via nettstedet vårt, behandling av betaling, varsler om leveringsstatus og eventuelle problemer med levering. Personopplysninger kan også behandles for håndtering av klager eller ved garantirettigheter.

 • For å svare på henvendelser og kommunikasjon med brukere.

 • For behandling av servicetilfeller.

 • For bekreftelse, håndheving, utøvelse eller forsvar av og mot juridiske krav og rettstvister, og for oppdagelse, undersøkelse og forebygging av straffbare handlinger.

 • For sikkerhetstiltak.

 • For rekkeviddemåling.

 • For direktemarkedsføringsformål, f.eks. i form av en kampanje-e-post eller postreklame.

2. Mitt Endress+Hauser

2.1 Registrering for Mitt Endress+Hauser

Det er nødvendig å registrere seg på nettstedet vårt for å bruke Mitt Endress+Hauser. I løpet av registreringen behandler vi følgende personopplysninger: e-postadresse og et passord som du har opprettet.

Du kan når som helst be om sletting av kundekontoen, og dette kan innledes for eksempel ved å sende en melding til kontaktaltpersonen beskrevet ovenfor eller på e-post. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er oppfyllelsen av kontraktsfestede forpliktelser (for EU art. 6 nr. 1 bokstav b) GDPR).

Som registrert kunde kan du få tilgang til profilen og se egne bestillinger samt bruke andre tjenester og funksjoner som er beskrevet nedenfor.

2.2 Bruk av e-handelfunksjonene

2.2.1 Varebestilling

Når du bestiller varer via nettstedet vårt, samler vi inn og behandler personopplysninger som er nødvendige for behandling av bestillingen. Obligatoriske opplysninger som er påkrevd for behandling av kontrakter (navn og adresse), er merket separat. Andre opplysninger er frivillige. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er oppfyllelsen av kontraktsfestede forpliktelser (for EU art. 6 nr. 1 bokstav b) GDPR).

2.2.2 Elektroniske bestillings- og betalingsprosesser

(1) Når du har besluttet å gjøre et kjøp som kunde eller gjest, samler vi inn følgende opplysninger for å gjennomføre bestillingen: fornavn og etternavn, foretaksnavn, kommunikasjonsopplysninger, adresse, leveringsadresse hvis det er relevant.

Betalinger foretas via bankoverføring etter mottak av vår faktura. Forskuddsbetaling kan være nødvendig i unntakstilfeller. Det rettslige grunnlaget for å behandle bestillings- og betalingsdataene er oppfyllelsen av kontraktsfestede forpliktelser (for EU art. 6 nr. 1 bokstav b) GDPR).

(2) Opplysninger om adresse, betaling og bestilling lagres i hele den tiårsperioden hvor de skattemessige og kommersielle lagringsforpliktelsene gjelder etter at kontrakten er inngått, deretter slettes de, med mindre du har godtatt lagring utover dette eller videre behandling av dataene er nødvendig for å hevde, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for å oppfylle juridiske arkiverings- og lagringsforpliktelser er oppfyllelsen av rettslige forpliktelser (for EU art. 6 nr. 1 bokstav c) GDPR).

2.2.3 Dataoverføring i forbindelse med bestillingen

Vi behandler opplysningene du gir for å behandle bestillingen. For å oppfylle kontrakten overfører vi opplysningene til transportselskapet som skal sørge for leveringen, i den grad dette er nødvendig for levering av bestilte varer. Det rettslige grunnlaget for overføringen av disse personopplysningene er oppfyllelsen av kontraktsfestede forpliktelser (for EU art. 6 nr. 1 bokstav b) GDPR).

Vår tjenesteleverandører kan bare behandle eller bruke opplysningene for det formålet som de ble overført for. I den grad opplysninger utleveres til eksterne tjenesteleverandører, har vi iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personvernregelverket overholdes.

2.3 Programvareportal

Den elektroniske programvareportalen (www.software-products.endress.com) drives over hele verden av Endress+Hauser Infoserve GmbH+Co. KG, Colmarer Str. 6, 79576 Weil am Rhein, Tyskland, som det sentrale databehandlingssenteret i Endress+Hauser-konsernet for alle datterselskaper og tilknyttede selskaper i Endress+Hauser-konsernet som lisensierer og tilbyr programvare til kunder via denne portalen.

For å bruke programvareportalen må du registrere deg, og personopplysningene som samles inn under registrering, vil bli behandlet (se over).

I løpet av programvareadministrasjonen vil opplysninger som kreves for dette formålet (i forbindelse med programvaren og den registrerte), også bli samlet inn, overført, lagret, lenket og behandlet under hele livssyklusen (f.eks. registrering og aktivering).

Disse opplysningene utleveres til spesialister for livssyklusstøtte til programvare i Endress+Hauser-konsernet, og de vises og brukes for kontinuerlig å utvikle og forbedre programvaren og tjenestene. Det rettslige grunnlaget for dette er vår berettigede interesse (for EU art. 6 nr. 1 bokstav f) GDPR).

Via programvareportalen bekrefter du også at du bruker eller planlegger å bruke programvare fra Endress+Hauser, og at du uavhengig vil administrere programvaren som brukes i hele livssyklusen.

2.4 Tjenester

I området Tjenester og via kontaktskjemaer kan du rapportere servicesaker som er knyttet til dine Endress+Hauser-produkter og se behandlingsstatus på aktuelle servicesaker. Opplysningene som legges inn som en del av rapporten, og den etterfølgende kommunikasjonen som finner sted som en del av saksbehandlingen, vil bli lagret. Obligatoriske felter er merket. Omfanget av de lagrede opplysningene avhenger av informasjonen du gir.

Vi behandler opplysningene for å analysere og iverksette tiltak for å rette det rapporterte servicetilfellet. Merk at personopplysningene som gis i løpet av rapporteringen av servicesaken, kan ses av andre medlemmer av organisasjonen. Dessuten kan ovennevnte informasjon også overføres til tilknyttede selskaper i Endress+Hauser-konsernet for behandling av en servicesak. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er oppfyllelsen av kontraktsfestede forpliktelser (for EU art. 6 nr. 1 bokstav b) GDPR).

Søkespørsmål gjort av brukeren (f.eks. kunnskapsartikler som allerede er søkt etter) kan evalueres for å gi brukeren bedre og raskere støtte i en aktuell supportsak. Søkespørringer blir også evaluert anonymt for å kontinuerlig forbedre kvaliteten på kunnskapsdatabasen vår. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse (for EU Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO)

3. Kontaktskjemaer

(1) På forskjellige steder på nettstedet vårt har du mulighet til å angi personopplysninger for å kontakte oss eller gi oss tilbakemeldinger. Vi har merket respektive obligatoriske informasjonsfelter. Uten disse kan vi ikke levere den anmodede tjenesten. På angivelsestidspunktet lagrer vi denne informasjonen, IP-adressen din og tidspunktet (dato og klokkeslett) for innsendingen.

(2) For behandling av opplysninger henvises det til denne personvernerklæringen under innsendingsprosessen. Alternativt kan du kontakte oss via den angitte e-postadressen. I så fall lagres brukerens personopplysninger som overføres med e-posten. Opplysningene vil bli brukt utelukkende til å behandle henvendelsen.

(3) Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger som overføres i sammenheng med bruken av kontaktskjemaet eller under sending av en e-post, er vår berettigede interesse (for EU art. 6 nr. 1 bokstav f) GDPR) eller oppfyllelsen av kontraktsfestede forpliktelser (for EU art. 6 nr. 1 bokstav b) GDPR) hvis e-postkontakten gjelder inngåelse av en avtale.

(4) Behandling av personopplysningene fra kontaktskjemaet er utelukkende for å behandle kontakten. Ved kontakt på e-post utgjør dette også den nødvendige rettmessige interessen ved behandling av opplysningene. De andre personopplysningene som behandles under sendingen, er for å hindre feilaktig bruk av kontaktskjemaet og ivareta sikkerheten i våre IT-systemer.

(5) Opplysningene skal slettes så snart de ikke lenger er påkrevd for å oppnå formålet som de ble samlet inn for. For personopplysningene fra kontaktskjemaet og personopplysningene som sendes på e-post, er dette tilfellet når respektive samtale med brukeren er avsluttet. Samtalen er avsluttet når omstendighetene angir at den aktuelle saken er endelig avsluttet.

4. Levering av nettstedet og loggfiler

(1) Ved enkel informasjonsmessig bruk av nettstedet, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte overfører informasjon til oss, samler vi bare inn personopplysninger som nettleseren automatisk sender til serveren vår. Hvis du vil vise nettstedet vårt, samler vi inn følgende opplysninger som er teknisk nødvendig for at vi skal kunne vise nettstedet til deg og for å sikre stabilitet og sikkerhet (rettslig grunnlag i EU er art. 6 nr. 1 bokstav f) GDPR):

 • IP-adresse

 • Dato og klokkeslett for anmodningen

 • Tidssoneforskjell fra Greenwich Mean Time (GMT)

 • Innhold i anmodningen (konkret side)

 • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode

 • Datavolum overført i hvert tilfelle

 • Nettsted som anmodningen kommer fra

 • Nettleser samt språk og versjon på nettleserprogramvaren

 • Operativsystem og grensesnitt

(2) IP-adressene til brukerne slettes eller anonymiseres etter avsluttet bruk. Ved anonymisering endres IP-adressene slik at individuelle opplysninger om personlige eller saklige omstendigheter ikke lenger kan tilordnes til en spesifikk eller identifiserbar fysisk person, eller bare kan tilordnes med uforholdsmessig stor innsats.

5. Informasjonskapsler

I tillegg til loggfildataene nevnt ovenfor lagres informasjonskapsler på datamaskinen når du bruker nettstedet vårt. Du finner en detaljert oversikt over de benyttede informasjonskapslene og deres lagringstid her.

C. Reklame-e-poster og nettanalysetjenester

1. Reklame-e-poster

1.1 Registrering for å motta e-post

(1) Du har mulighet til å abonnere på våre reklame-e-poster hvor vi regelmessig vil informere deg om nyheter, f.eks. om produktene våre.

(2) Våre reklame-e-poster vil bare bli sendt til deg på grunnlag av ditt aktive samtykke (første samtykke) og eventuelt etter ytterligere bekreftelse av e-postadressen (andre samtykke). Hvis du ikke bekrefter registreringen innen 14 dager, anses ikke registreringen som fullført, og du vil ikke motta noen reklame-e-poster fra oss.

Dessuten lagrer vi IP-adressene som brukes til registrering, og bekreftelse og tidspunktene for registrering og bekreftelse. Formålet med denne prosedyren er å kunne bevise registreringen og eventuelt klarlegge en mulig feilaktig bruk av personopplysningene. Etter bekreftelsen lagrer vi e-postadressen for å sende deg reklame-e-poster.

(3) Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandlingsoperasjoner i sammenheng med reklame-e-poster er ditt samtykke (for EU art. 6 nr. 1 bokstav a) GDPR).

(4) Hvis du ikke lenger ønsker å motta reklame-e-poster fra oss, kan du stoppe abonnementet når som helst, f.eks. ved å klikke på lenken i hver e-post.

1.2 Reklame-e-poster etter produktkjøp

(1) Hvis du har kjøpt produkter, programvare eller tjenester gjennom nettstedet vårt, kan vi sende deg reklame-e-poster til e-postadressen du oppga på kjøpstidspunktet, selv om du ikke tidligere har registrert deg for å motta e-poster. Dette gjelder for reklame-e-poster for produkter tilsvarende dem du har kjøpt gjennom nettstedet vårt.

(2) For dette formålet lagres denne e-postadressen i databasen vår. For å påvise at sendingen av reklame-e-postene er berettiget, lagrer vi også IP-adressen som ble brukt til kjøpet, og tidspunktet for kjøpet.

(3) Det rettslige grunnlaget for ovenstående behandlingsoppgaver er vår berettigede interesse (for EU art. 6 nr. 1 bokstav f) GDPR. Vår berettigede interesse for behandling av opplysninger er den direkte annonseringen av våre produkter overfor kundene våre samt din interesse i tilbud og kampanjer.

(4) Hvis du ikke lenger ønsker å motta reklame-e-poster fra oss, kan du stoppe abonnementet når som helst, f.eks. ved å klikke på lenken i hver e-post.

1.3 Tjenesteleverandør for utsending av reklame-e-post

(1) Vi bruker Oracle Eloqua Marketing Automation for optimal kommunikasjon med kundene våre. Serverne er plassert i EU. I forbindelse med støtte- og administrasjonstjenester kan det ikke utelukkes i enkelttilfeller at individuelle ansatte hos tjenesteleverandøren utenfor EU også kan ha tilgang til brukeropplysninger i forbindelse med den kontraktsfestede tjenesteytelsen deres, og da er et tilstrekkelig vernenivå for personopplysninger alltid sikret.

(2) Du finner mer informasjon om personvern i forbindelse med bruken av Oracle Eloqua Marketing Automation her: Oracles personvernerklæring

1.4 Evaluering av reklame-e-poster

(1) Vi vil gjerne påpeke at vi evaluerer brukeratferden til mottakerne av reklame-e-poster, forutsatt at du har gitt en tilsvarende samtykkeerklæring. For denne evalueringen inneholder de sendte e-postene såkalt sporingsbilder eller sporingspiksler, som er énpikslede bildefiler. I forbindelse med evalueringene knytter vi de innsamlede opplysningene eller deler av dem og sporingsbildene med e-postadressen din og en individuell ID.

Lenker mottatt i reklame-e-poster inneholder også denne ID-en. Med opplysningene som innhentes på denne måten, oppretter vi en brukerprofil for bedre å tilpasse reklame-e-postene til dine interesser. Vi registrerer dermed når du leser e-postene våre, hvilke lenker du klikker på i dem og trekker en konklusjon om dine personlige interesser ut fra dette. Vi kan knytte disse opplysningene til handlinger du har foretatt på nettstedet vårt.

(2) Det rettslige grunnlaget for evalueringen ovenfor er ditt samtykke (for EU art. 6 nr. 1 bokstav a) GDPR) som du kan gi oss frivillig som en del av registreringen for reklame-e-poster.

(3) Ved å sende en reklame-e-post etter et kjøp uten en separat registrering for e-post-kommunikasjon og erklært samtykke er det rettslige grunnlaget for sporingen beskrevet ovenfor den berettigede interessen (for EU art. 6 nr. 1 bokstav f) GDPR). Vår berettigede interesse for behandling av opplysninger i sammenheng med sporing er ønsket om bedre å tilpasse reklame-e-poster etter kundenes interesser.

(4) Du kan når som helst motsette deg sporingen beskrevet ovenfor ved å gi beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta reklame-e-poster.

2. Nettanalyse og reklame

2.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Dette nettstedet bruker nettstatistikkverktøyet "Map Intelligence (Webtrekk Analytics)", fra Mapp c/o Webtrekk GmbH, basert i Tyskland, til å samle inn statistiske data om bruken av dette nettstedet og til å optimalisere tilbudet i samsvar med dette. Map Intelligence (Webtrekk Analytics) registrer bruken anonymt eller pseudonymt. IP-adressen anonymiseres umiddelbart etter behandling og før lagring. Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysninger er vår berettigede interesse (i EU art. 6 nr. 1 bokstav f) GDPR).

(2) Du finner mer informasjon om Map Intelligence (Webtrekk Analytics) i Webtrekks personvernerklæring: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html

2.2 Google Ads og Google Conversion Tracking

1) Dette nettstedet bruker Google Ads, et nettreklameprogram fra Google Inc. i USA. I forbindelse med Google Ads bruker vi såkalt konverteringssporing. Informasjonen som innhentes ved hjelp av konverteringskapselen, brukes til å opprette konverteringsstatistikk. Vi får dermed vite det samlede antall brukere som har klikket på annonsen vår, og som er blitt omdirigert til en side tagget med en konverteringssporingstag. Men vi mottar ingen informasjon som vi kan identifisere deg personlig med.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene er ditt samtykke (i EU art. 6 nr. 1 bokstav a) GDPR). Du har mulighet til å hindre dette i fremtiden ved å stille inn en utmeldingskapsel: https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout

(2) Du finner mer informasjon om Google Ads og Google Conversion Tracking i Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/personvern

2.3 Google Tag Manager

(1) Dette nettstedet bruker Google Tag Manager som en del av Google Ads og Google Conversion Tracking. Tagger er små kodestykker på nettstedet vårt som brukes til blant annet å måle trafikk og besøkendes atferd, spore effekten av nettreklame og sosiale kanaler, bruke remarketing og målretting og teste og optimalisere nettstedet.

Verktøyet utløser andre tagger som deretter kan samle inn opplysninger. Google Tag Manager går ikke inn i disse opplysningene. Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysninger er ditt samtykke (i EU art. 6 nr. 1 bokstav a) GDPR).

(2) Du finner mer informasjon om Google Tag Manger i Googles personvernerklæring: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/

2.4 Dynamisk remarketing med Google

(1) Vi bruker også Google Remarketing-applikasjonen. Dette gjør at vi kan vise interesserelaterte annonser når du fortsetter å bruke Internett basert på nettsider og tilbud som du har besøkt eller brukt på nettstedet vårt. Google bruker informasjonskapsler til å gjenkjenne nettleseren din når du besøker andre nettsteder og til å gi deg interessebaserte annonser.

(2) Ifølge egne uttalelser kombinerer ikke Google opplysningene som samles inn i løpet av remarketing, med personopplysninger som kan lagres av Google. Spesielt brukes pseudonymisering ved remarketing ifølge Google. Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysninger er ditt samtykke (i EU art. 6 nr. 1 bokstav a) GDPR).

(3) Du finner mer informasjon om Google Dynamic Remarketing i Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy

2.5 LinkedIn Lead Generation og LinkedIn Matched Audiences

(1) I forbindelse med ny kunderegistrering bruker vi tjenestene "LinkedIn Lead Generation" og "LinkedIn Matched Audiences" fra LinkedIn Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland for å kunne nå interesseparter mer presist.

(2) LinkedIn Lead Generation er et skjema som gjør det mulig å reklamere på det sosiale nettverket LinkedIn (sponset innhold). Hvis du er medlem av LinkedIn-plattformen, kan LinkedIn tilordne slike skjemaer til profilen din på LinkedIn.

(3) Som medlem av LinkedIn kan du gi oss e-postadressen eller annen brukerinformasjon via ovennevnte skjemaer. Det rettslige grunnlaget for bruk av LinkedIn Lead Generation er vår berettigede interesse (for EU art. 6 nr. 1 bokstav f) GDPR). Du har mulighet til å hindre dette i fremtiden ved å stille inn en utmeldingskapsel: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

(4) LinkedIn Matched Audiences er en tjeneste som gir oss mulighet til å vise målrettede annonser om tilbudene våre på LinkedIn-nettverkets nettsteder. I løpet av såkalt kontaktretargeting matches LinkedIn-databasen for dette formålet med kontaktopplysningene som Endress+Hauser overfører til LinkedIn.

(5) Vi gjennomfører ovennevnte matching og annonsering på LinkedIn på grunnlag av vår berettigede interesse (for EU art. 6 nr. 1 bokstav f) GDPR). Du har mulighet til å hindre behandlingen ved å endre innstillingene i LinkedIn-profilen din. Du kan gjøre tilsvarende endringer under "Interaction with companies" som du finner i innstillingene på området "Display data" under "Advertising settings".

(6) Du finner mer informasjon om personvern i forbindelse med LinkedIn Lead Generation og LinkedIn Matched Audiences i LinkedIns personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.6 Tealium iQ Tag Management

(1) Vi bruker Tealium iQ Tag Management, en tjeneste fra Tealium Inc. basert i USA. Tealium iQ Tag Management gjør det mulig for oss å integrere tjenestene som er angitt i denne personvernerklæringen ved å implementere de andre informasjonskapslene og taggene. Dessuten blir det mulig for oss å integrere Consent Manager ("informasjonskapselbanner"). Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene er vår berettigede interesse (i EU art. 6 nr. 1 bokstav f) GDPR).

(2) Du finner mer informasjon om Tealium iQ Tag Management i Tealiums personvernerklæring: https://tealium.com/privacy/

2.7 Oracle Eloqua Marketing Automation

(1) Oracle Eloqua Marketing Automation er et nettanalyseverktøy fra Oracle Corp. i USA. Oracle Eloqua Marketing Automation kan bruke informasjonskapsler og såkalte sporingsbildeteknologier og samler inn visse bruksopplysninger fra deg, i likhet med andre nettanalyseverktøy. Du finner mer informasjon om dette i kapittelet Informasjonskapsler.

(2) I den grad du som bruker ikke har gitt personopplysninger på eller via nettstedet vårt (f.eks. ved samtykke til nyheter på e-post, når du fyller ut et nedlastingsskjema), har Oracle Eloqua Marketing Automation bare samme formål som Map Intelligence (Webtrekk Analytics).

I så fall er det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene vår berettigede interesse (i EU art. 6 nr. 1 bokstav f) GDPR). Vi bruker bare de innsamlede opplysningene videre hvis du aktivt gir personopplysninger og har sendt en tilsvarende samtykkeerklæring. I så fall er det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene ditt samtykke (i EU art. 6 nr. 1 bokstav a) GDPR).

(3) Du finner mer informasjon om Oracle Eloqua Marketing Automation i: Oracles personvernerklæring

2.8 Hotjar

(1) Hotjar er et nettanalyseverktøy fra Hotjar Ltd, basert på Malta, som vi bruker til bedre å forstå dine behov og optimalisere tilbudet og opplevelsen på nettstedet vårt. Hotjar arbeider med informasjonskapsler og andre teknologier for å samle inn opplysninger om atferden til brukerne våre og om terminalenhetene deres. Hotjar lagrer denne informasjonen på våre vegne i en pseudonymisert brukerprofil. Du finner mer informasjon om dette i kapittelet Informasjonskapsler.

(2) Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av opplysninger er ditt samtykke (i EU art. 6 nr. 1 bokstav a) GDPR).

(3) Du finner mer informasjon om Hotjar i Hotjars personvernerklæring: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Data-Privacy