Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Personvern

Regler om personvern

Vi er glade for at du har besøkt nettstedet vårt og vist interesse for vårt selskap og produkter. I samsvar med relevante databeskyttelsesforskrifter gir vi deg følgende informasjon angående hvilke personopplysninger vi samler inn når du besøker nettstedet vårt, og, hvis det er relevant, når vi sender reklame e-postkommunikasjon, hvilke formål vi bruker disse dataene for , og hvordan vi bruker det til å optimalisere tjenestene våre for deg. Vi forbeholder oss retten til å utstede forskjellige bestemmelser lokalt. Disse supplerer denne personvernregelen og har forrang i tilfelle konflikter.

A. Generell informasjon

1. Ansvarlig enhet og databeskyttelsesansvarlig

På denne nettsiden kan du finne informasjon om selskapet som er ansvarlig for behandlingen av dataene dine, eventuelt databeskyttelsesansvarlig og relevant myndighet.

2. Type behandlet data, formålet og rettsgrunnlag

Vi samler ikke inn noen personlige data via våre nettsteder uten din godkjenning. Du bestemmer alene hvor eller ikke du vil avsløre data til oss, for eksempel under registrering eller når du laster ned materialet. Vi trenger dine personlige data for å håndtere forespørselen din eller gi deg tilgang til spesifikk informasjon eller tjenester. Disse dataene inkluderer informasjon som:

 • Lagerbeldningsdata (f.eks. Kundedata, for eksempel navn og adresser)

 • Kontaktdata (f.eks. e-post og telefonnummer)

 • Innholdsdata (f.eks. tekstinnhold, bilder, videoer)

 • Bruksdata (f.eks besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider)

 • Meta/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon og IP-adresser)

Desse personvernregelene vil gi deg informasjon om hvilke data vi behandler i hvert enkelt tilfelle, til hvilket formål og på hvilket juridisk grunnlag.

3. Informasjonssikkerhet

Nettstedet vårt er rettet mot besøkende og brukere av nettstedet og online tjenester, inkludert e-handelsfunksjonalitet for våre kunder der det er aktuelt. Dermed behandler vi data fra følgende grupper av personer:

 • Besøkende og brukere av nettstedet og online tjenester

 • Kunder, interesserte parter og forretningspartnere

4. Dine rettigheter

Hvis behandlingen av dine personopplysninger faller innenfor rammen av GDPR, har du følgende rettigheter, ellers gjelder de lovbestemmelser som gjelder for behandlingen. Hvis dine personopplysninger blir behandlet, registreres du som definert av GDPR. Følgelig har du følgende rettigheter overfor oss som den ansvarlige instans. Ønsker du å utøve dine rettigheter eller få ytterligere informasjon, kan du kontakte oss eller vår databeskyttelsesansvarlig:

a) Rettigheter i henhold til artikkel 15 ff. GDPR

(1) Den registrerte har rett til å be om bekreftelse fra den ansvarlige enheten om personopplysninger om emnet blir behandlet, og i så fall har personen rett til informasjon om disse personopplysningene og til detaljene spesifisert i artikkel 15 GDPR.

Under visse lovbestemte forhold har du rett til korrigering i henhold til artikkel 16 GDPR, retten til begrensning av behandlingen i henhold til artikkel 18 GDPR og retten til sletting ("rett til å bli glemt") under artikkel 17 GDPR.

Videre har du rett til å motta personopplysningene i et strukturert, ofte brukt, maskinlesbart format (rett til dataportabilitet) i henhold til artikkel 20 GDPR, forutsatt at behandlingen er automatisert og basert på samtykke i samsvar med artikkel 6 (1a) eller Artikkel 9 (2a) eller på en kontrakt i samsvar med artikkel 6(1b) GDPR.

b) Tilbaketrekking av samtykke i samsvar med artikkel 7(3) GDPR

Hvis behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket du ga oss til å behandle dine personopplysninger. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykke bare har fremtidig virkning. Det har ingen effekt på behandling basert på samtykke før det trekkes tilbake.

c) Rett til å inngi en klage

Du har muligheten til å sende en klage til oss eller til et databeskyttelsesorgan (artikkel 77 GDPR). På denne nettsiden kan du finne informasjon om selskapet som er ansvarlig for behandlingen av dataene dine, eventuelt databeskyttelsesansvarlig og relevant myndighet.

d) Retten til å innvendinger etter artikkel 21 GDPR

I tillegg til de rettighetene som er nevnt over, har du rett til følgende innvendinger:

(1) Retten til å innvende fra sak til sak: Du har rett til når som helst å stoppe vår bruk av dine personopplysninger, som er basert på artikkel 6 (1e) GDPR (databehandling i allmenn interesse) og artikkel 6 (1f) GDPR, på grunnlag av din spesielle situasjon (databehandling på grunn av interessebalansen); dette inkluderer all profilering på grunnlag av denne bestemmelsen, som definert i artikkel 4(4) GDPR.

Vi vil slutte å behandle dine personopplysninger hvis du ønsker det, med mindre vi kan gi tvingende legitime grunner for å gjøre det som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller med mindre behandlingen brukes til å påstå, utøve eller forsvare juridiske krav. .

(2) Angrerett mot behandling av data til reklameformål:I enkeltsaker behandler vi dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål. Du har rett til når som helst å gjøre innvendinger mot behandling av personopplysninger i forbindelse med slik markedsføring; dette inkluderer profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring. Hvis du har innvendinger mot behandling rettet mot direkte markedsføring, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger til slike formål.

5. Generell informasjon (overføring av data til tredjepart)

(1) Dine personopplysninger vil ikke bli solgt, overført eller på annen måte formidlet til noen tredjepart uten ditt uttrykkelige samtykke, bortsett fra i tilfeller som er spesifisert i denne personvernpolitikken.

(2) Internt i det ansvarlige selskapet Endress+Hauser, får kun de personer som trenger dine data for å oppfylle våre kontraktsmessige og lovpålagte plikter, eller ivareta legitime interesser, tilgang til det. Videre kan selskaper tilknyttet Endress+Hauser-gruppen, tjenesteleverandører og vikarierende agenter ansatt av oss, og offentlige myndigheter eller tredjeparter motta data for slike formål.

Tjenesteytere og tredjepart, etc. autorisert av oss, er kontraktsmessig forpliktet til å overholde relevante lover om databeskyttelse.

(3) Som en del av driften av vårt nettsted, vil dataene dine bli behandlet av leverandøren Amazon Web Services, Inc. som jobber for oss på grunnlag av en behandlingskontrakt

(4) Tjenestene og IT-systemene til eksterne tjenesteleverandører Eloqua og Inxmail, som er underleverandører til oss, er involvert i vår masse e-postutsendelser. Du kan finne ytterligere informasjon om dette nedenfor.

(5) For å gi deg målrettet informasjon og råd om produkter kan vi, eller tjenesteleverandører som jobber på våre vegne, bruke webanalyseverktøy, spesielt sporingsteknologi. Disse gjør det mulig å skreddersy kommunikasjon og annonsering til dine behov. Du kan finne ytterligere informasjon om dette nedenfor.

6. Sikkerhet

(1) Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak (i samsvar med artikkel 24 og artikkel 32 GDPR for EU) for å beskytte dine personopplysninger mot tap, ødeleggelse, mangfoldiggjøring og uautorisert tilgang. Alle våre ansatte og alle tredjeparter involvert i databehandling er forpliktet til å overholde relevante lover om databeskyttelse og behandle personopplysninger konfidensielt.

(2) Dette nettstedet bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsgrunner og for å beskytte konfidensielt innhold under overføring, for eksempel innkjøpsordrer eller forespørsler du sender til oss som nettstedoperatør. Du kan fortelle at forbindelsen er kryptert fra nettleserens adressefelt, som endres fra "http: //" til "https: //", og fra hengelåssymbolet i nettleserfeltet. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du sender til oss leses av noen tredjepart.

7. Endringer i personvernbestemmelsene våre

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i våre sikkerhets- og databeskyttelsestiltak i den grad det er nødvendig på grunn av teknologiske fremskritt eller lovendringer. I slike tilfeller vil vi også endre vår Priva-cy-policy deretter. Ta derfor hensyn til den siste versjonen av personvernreglene våre.

B. Besøk vår hjemmeside

Vi ønsker å gi deg følgende informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler når du besøker nettstedet vårt, formålet bak behandlingen og det juridiske grunnlaget for det.

1. Formål med behandlingen

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • Muliggjøre bruk av nettstedet og de elektroniske tjenestene, funksjonalitet og innhold.

 • For å opprette og administrere din personlige kundekonto.

 • Å identifisere deg som en avtalepartner.

 • For å behandle dine online kjøp. Disse inkluderer innkjøpsordrer og retur av kjøp via nettstedet vårt, betalingsbehandling, varsler om leveringsstatus og eventuelle leveringsproblemer. Dine personopplysninger vil også kunne brukes for å håndtere klager eller hvis du har garantirettigheter.

 • For å svare på kontaktforespørsler og kommunisere med brukere.

 • Å hevde, håndheve, utøve eller forsvare rettslige krav og rettslige tvister, og å oppdage, løse og forhindre kriminalitet.

 • For sikkerhetstiltak.

 • For å avdekke rekkevidde

 • For direkte markedsføringsformål, f.eks. i form av reklame post eller e-post.

2. Anskaffelse av nettstedet og loggfiler

(1) Hvis du bruker nettstedet rent til informasjonsformål, dvs. hvis du ikke registrerer eller sender informasjon til oss på noen annen måte, vil vi bare samle inn personopplysningene som overføres automatisk av nettleseren din til vår server. Hvis du ønsker å besøke nettstedet vårt, samler vi følgende data som vi trenger av tekniske grunner for å vise nettstedet vårt for deg og sikre stabilitet og sikkerhet (juridisk grunnlag i EU er artikkel 6(1f) GDPR):

 • IP adresse

 • Dato og klokkeslett for forespørselen

 • Forskjell mellom tidssonen og Greenwich Mean Time (GMT)

 • Innholdet i forespørselen (spesifikk side)

 • Tilgangsstatus / HTTP-statuskode

 • Volumet av data overført i hvert tilfelle

 • Nettsted som forespørselen er mottatt fra

 • Nettleser, språk og versjon av nettleserprogramvaren

 • Operativsystem og grensesnitt

(2) Brukernes IP-adresser blir slettet eller anonymisert når bruken opphører. Under anonymisering blir IP-adressene endret slik at detaljert informasjon om personlige eller materielle forhold ikke lenger, eller bare med en uforholdsmessig stor innsats, kan tilskrives en spesifikk eller identifiserbar person.

3. Informasjonskapsler

I tillegg til loggfildataene som er nevnt over, lagres informasjonskapsler på datamaskinen din når du bruker nettstedet vårt. Du kan finne en detaljert oversikt over informasjonskapslene som brukes og lagringsperioden her(eng).

4. E-handelsfunksjonalitet

4.1 Bruk av e-handelsfunksjonalitet

Når varer bestilles fra vårt nettsted, samler og behandler vi de nødvendige personopplysningene om deg for å fullføre bestillingen. De obligatoriske dataene som kreves for oppfyllelse av kontrakt (navn og adresse) flagges separat; annen informasjon er valgfri. Det rettslige grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er oppfyllelse av avtaleplikter (artikkel 6(1b) GDPR for EU).

4.2 Kundekonto

Vi behandler følgende personopplysninger under registreringen av kundekontoen, som er påkrevd for å kunne gjøre et kjøp på vår hjemmeside (Opprett en konto under "Min konto"): E-postadresse og et passord generert av deg.

Kundekontoen din kan slettes når som helst. Slike forespørsler kan sendes inn, for eksempel via e-post eller ved å sende en melding til kontaktpunktet nevnt over. Det rettslige grunnlaget for å avsløre disse personopplysningene er oppfyllelsen av avtaleforpliktelser (artikkel 6(1b) GDPR for EU).

4.3 Elektroniske bestillings- og betalingsprosesser

(1) Når du har bestemt deg for å kjøpe som kunde eller gjest, samler vi følgende data for å utføre ordren: Fornavn og etternavn, firmaets navn, kommunikasjonsdata, adresse og eventuelt leveringsadresse. Betalinger skjer ved bankoverføring etter mottak av faktura.

I spesielle tilfeller kan det kreves forskuddsbetaling. Det rettslige grunnlaget for å behandle dine bestillings- og betalingsdata er oppfyllelse av avtaleforpliktelser (artikkel 6(1b) GDPR for EU).

(2) Din adresse-, betalings- og bestillingsdata lagres etter at kontrakten er fullført i ti år som kreves i henhold til foretnings- og skatteregler, og slettes deretter, med mindre du har gitt ditt samtykke til en lengre lagringsperiode eller ytterligere behandling av dataene er nødvendig for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for å oppfylle lovpålagte arkivering og oppbevaringskrav er oppfyllelsen av lovpålagte plikter (artikkel 6(1c) GDPR for EU).

4.4 Offentliggjøring av data under ordreprosessen

Vi behandler dataene du oppgir for å fullføre bestillingen. For å oppfylle kontrakten, overfører vi dine data til transportselskapet som er betrodd levering, hvis dette er nødvendig for å levere varene som er bestilt. Det rettslige grunnlaget for å avsløre disse personopplysningene er oppfyllelsen av avtaleforpliktelser (artikkel 6(1b) GDPR for EU).

Våre tjenesteleverandører har kun lov til å behandle eller bruke dataene dine for å oppfylle formålet som dataene ble sendt til dem for. I den grad data blir stengt for eksterne tjenesteleverandører, har vi satt i verk tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at databeskyttelsesforskrifter overholdes.

5. Kontaktskjemaer

(1) På forskjellige steder på vår hjemmeside har du muligheten til å oppgi dine personlige data for å kontakte oss eller gi oss dine tilbakemeldinger. Vi har markert relevante obligatoriske data som sådan. Uten slike data kan vi ikke tilby tjenesten du trenger. Vi lagrer disse detaljene sammen med din IP-adresse og tidspunktet for innsending (dato og klokkeslett) i det øyeblikket du oppgir dem.

(2) Under innleveringsprosessen vises det til denne personvernpolitikken angående behandling av dataene. Alternativt kan du kontakte oss via e-postadressene du har oppgitt. I dette tilfellet lagres brukerens personlige data som sendes med e-posten. Dataene brukes utelukkende for å behandle forespørselen.

(3) Det rettslige grunnlaget for behandling av dataene som sendes via kontaktskjemaet eller e-posten er vår legitime interesse (artikkel 6 (1f) GDPR for EU) eller oppfyllelse av kontraktsmessige plikter (artikkel 6(1b) GDPR for EU) hvis målet av kontakt er å inngå en kontrakt.

(4) Vi behandler personopplysninger fra inntastingsskjermen bare for å kunne ha kontakt. Kontakt via e-post utgjør også en nødvendig legitim interesse for å behandle dataene. De andre personopplysningene som ble behandlet under innsendingsprosessen brukes til å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og for å ivareta sikkerheten til våre informasjonsteknologisystemer.

(5) Disse dataene blir slettet så snart det ikke lenger er nødvendig å oppnå formålet de ble samlet inn for. For personopplysninger hentet fra skjermbildet for kontaktskjema og data sendt via e-post, er dette tilfelle når den aktuelle samtalen med brukeren slutter. Samtalen tar slutt når omstendighetene gjør det klart at spørsmålet det gjelder er endelig løst.

6. Annonsering og e-postkommunikasjon

6.1 Registrering for å motta e-post

(1) Du har muligheten til å registrere deg for mottak av e-post slik at vi kan sende deg nyheter regelmessig, for eksempel angående produktene våre.

(2) Vår e-postreklame blir bare sendt til deg på grunnlag av ditt aktive samtykke (opt-in) og om nødvendig, etter ytterligere bekreftelse av din e-postadresse (dobbel opt-in). Hvis du ikke bekrefter registreringen din innen 14 dager, vil den bli ansett som ufullstendig og du vil ikke motta reklamemelding fra oss. I tillegg lagrer vi IP-adressene du bruker for henholdsvis registrering og bekreftelse samt registrerings- og bekreftelsestider.

Hensikten med dette er å fremlegge bevis på din registrering og om nødvendig å fremheve eventuelt misbruk av dine personopplysninger. Når du har gitt bekreftelse, lagrer vi din e-postadresse med det formål å sende e-post med informasjon om våre produkter og aktiviteter

(3) Det rettslige grunnlaget for de nevnte behandlingsprosedyrer i forbindelse med annonsering av e-postkommunikasjon er ditt samtykke (artikkel 6(1a) GDPR for EU).

(4)Hvis du lenger ikke ønsker å motta våre felles reklame e-poster fra oss, kan du når som helst avslutte abonnementet, ved å klikke på linken som ligger i hver e-post.

6.2 E-postutsendelse etter kjøp av produkter

(1) Hvis du har kjøpt produkter, programvare eller tjenester fra vår hjemmeside, kan vi sende deg e-postreklame til den e-postadressen du oppga da du gjorde kjøpet, potensielt selv om du ikke har registrert deg på forhånd for å motta e-post. Dette gjelder for e-postreklame som markedsfører produkter som ligner på de du har kjøpt fra vårt nettsted.

(2) Denne e-postadressen er lagret i vår database for dette formål. I tillegg lagrer vi IP-adressen du brukte da du gjorde kjøpet og tidspunktet for kjøpet som bevis på at e-postreklamemeldingene er sendt legitimt.

(3) Det rettslige grunnlaget for de nevnte behandlingsprosedyrer er vår legitime interesse (artikkel 6 (1f) GDPR for EU). Vår legitime interesse for databehandling er direkte annonsering av våre produkter til våre kunder og din interesse for våre tjenester og nyutviklinger.

(4) Hvis du ikke lenger ønsker å motta e-postreklame fra oss, kan du når som helst avslutte abonnementet ved å klikke på lenken som du finner i alle våre e-postreklamer.

6.3 Tjenesteytere for våre e-postreklamer:

6.3.1 Eloqua: (1) Vi bruker Eloqua for å optimalisere kommunikasjonen med kundene våre. Eloquas servere er lokalisert i EU. Når det gjelder støtte- og administrasjonstjenester, er det mulig at individuelle ansatte hos tjenesteleverandøren utenfor EU også vil ha tilgang til brukerdata i løpet av levering av kontraktstjenesten; et passende nivå av databeskyttelse vil alltid være sikret under slike omstendigheter.

(2) Mer informasjon om databeskyttelse i forbindelse med bruk av Eloqua finner du her: Oracle Privacy Policy.

6.3.2 Inxmail: (1) Inxmail er en e-postmarkedsføringsprogramvare fra Tyskland. E-postadressene til våre e-postmottakere og andre data som er spesifisert i denne personvernpolicyen, lagres på Inxmails servere i EU. Inxmail bruker denne informasjonen for å sende og analysere e-post på våre vegne.

Videre kan Inxmail bruke disse dataene til å optimalisere eller forbedre sine egne tjenester, f.eks. for teknisk optimalisering av sendeprosessen og visning av e-post, eller til kommersielle formål for å bestemme hvilke land mottakerne kommer fra. Inxmail bruker imidlertid ikke våre e-postmottakers data for å sende sin egen kommunikasjon til dem eller dele den overfor tredjepart.

(2) Du kan se mer her: Inxmail’s privacy provisions.

6.4 Analyse av vår e-postreklame

(1) Vær oppmerksom på at vi analyserer mottakernes brukeratferd av vår e-postreklame. I forbindelse med denne analysen inneholder e-postene som sendes web-beacons eller sporingspiksler, som består av enkeltpikselbildefiler. Analysen innebærer å koble innsamlet data, eller elementer av det, og web-beacons til din e-postadresse og individuell ID.

Koblingene som finnes i e-postreklamen inneholder også denne IDen. Vi bruker dataene som er innhentet på denne måten for å opprette en brukerprofil slik at vi kan tilpasse e-postreklamen for bedre å gjenspeile dine interesser. Vi registrerer tidspunktet du leser e-postene våre, som lenker i e-posten du klikker, og trekker deretter konklusjoner om dine personlige interesser. Videre kan vi koble disse dataene til aktivitetene dine på nettstedet vårt.

(2) Det rettslige grunnlaget for den nevnte analysen er vår legitime interesse (artikkel 6(1f) GDPR for EU). Dette gjelder også når det gjelder e-postreklame, som sendes etter et kjøp, uten separat registrering til det. Vår legitime interesse for databehandling når det gjelder sporing, er vårt behov for å tilpasse vår e-postkommunikasjon for bedre å gjenspeile kundenes interesser.

(3) Du kan når som helst reservere deg mot sporingen som er beskrevet ovenfor ved å klikke på lenken som du finner i alle våre e-postreklameutsendelser

7. Webanalysetjenester og annonsering

7.1 Webtrekkanalyse

(1) Dette nettstedet bruker Webtrekk Analytics webstatistikkverktøy fra Webtrekk GmbH, basert i Tyskland, for å samle inn statistiske data om bruk av denne webtjenesten og optimalisere tjenesten deretter. Webtrekk Analytics' registrering av bruken er anonymisert eller psevdonymisert. IP-adressen blir anonymisert for dette formålet umiddelbart etter at den er behandlet og før den er lagret. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er vår legitime interesse (artikkel 6(1f) GDPR i EU).

(2) Du finner mer informasjon om Webtrekk Analytics her: Webtrekk’s privacy provisions.

7.2 Konverteringssporing for AdWords og Google

(1) Dette nettstedet bruker Google AdWords, online annonseringsprogramvare fra Google Inc., basert i USA. Vi bruker konverteringssporing som en del av Google AdWords. Hver Google AdWords-kunde får en annen informasjonskapsel. Informasjonskapslene kan ikke spores på nettstedene til AdWords-kunder. Informasjonen som samles inn ved hjelp av konverteringskokken brukes til å generere konverteringsstatistikk for AdWords-kunder.

Verktøyet finner ut det totale antallet brukere som klikket på reklamen og ble omdirigert til en side med en konverteringssporingskode. De mottar imidlertid ingen informasjon som personlig identifiserer brukerne. Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er vår legitime interesse (artikkel 6(1f) GDPR i EU).

(3) Du kan finne mer informasjon om Google AdWords og Google konverteringssporing her: Google's privacy provisions.

7.3 Google Tag Manager

(1) Dette nettstedet bruker Google Tag Manager som en del av Google AdWords og Google konverteringssporing. Tagger er små kodeelementer på nettstedet vårt, som blant annet brukes til å måle trafikk og besøkende atferd, registrere effekten av online annonsering og sosiale kanaler, bruke remarketing og fokusere på målgrupper, og tester og optimalisere nettstedet.

Verktøyet utløser aktivering av andre tagger som også kan registrere data. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse dataene. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er vår legitime interesse (artikkel 6(1f) GDPR i EU).

(2) Du kan finne mer informasjon om Google Tag Manager i Googles personvernbestemmelser her: Google Tag Manager Terms of Service

7.4 Googles dynamiske remarketing

(1) I tillegg til AdWords-konvertering bruker vi Google-remarketingapplikasjonen. Dette gjør at vi kan plassere interesserelaterte annonser når du fortsetter å bruke Internett basert på internetsider og tilbud du har besøkt eller brukt på vår hjemmeside. Google bruker cookies for å gjenkjenne nettleseren din når du besøker andre nettsteder og for å respondere med å vise annonser som er relevante for dine interesser.

(2) Ifølge Googles egne uttalelser slås ikke dataene som samles inn under om-marketing sammen med noen av dine personlige data som kan lagres av Google. Spesielt uttaler Google at pseudonymisering brukes i remarketing. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er vår legitime interesse (artikkel 6 (1f) GDPR i EU).

(3) Du finner mer informasjon om Googles dynamiske remarketing her: Google’s privacy provisions.

7.5 Tealium

(1) Vi bruker Tealium AudienceStream, en tjeneste som leveres av Tealium Inc. med base i USA, for å samle og lagre bruksdata på nettstedet vårt, hvorfra bruksprofiler kan opprettes ved hjelp av pseudonymer. Dette lar oss tilpasse nettstedet til dine behov og dermed konfigurere din bruk av nettstedet for å oppfylle dine behov automatisk og i sanntid. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er vår legitime interesse (artikkel 6(1f) GDPR i EU).

2) Du finner mer informasjon om Tealium AudienceStream her: Tealium’s privacy provisions.

7.6 Eloqua

(1) Eloqua er et verktøy for nettanalyse fra Eloqua Corp., basert i Canada. Eloqua bruker informasjonskapsler og web-baconteknologier og registrerer visse bruksdata generert av deg.

2)Hvis du ikke har gitt noen personopplysninger på eller via vår hjemmeside (f.eks. Når du gir samtykke til vår reklame e-postkommunikasjon eller ved å fylle ut et nedlastet skjema), bruker vi Eloqua bare til de samme formålene som vi bruker Webtrekk. I dette tilfellet er det juridiske grunnlaget for databehandlingen vår legitime interesse (artikkel 6(1f) GDPR i EU).

Vi gjør ytterligere bruk av dataene som samles inn kun hvis du aktivt legger inn personopplysninger og har gitt en passende samtykkeerklæring. I dette tilfellet er det juridiske grunnlaget for databehandlingen ditt samtykke (artikkel 6(1a) GDPR i EU).

(3) For mer informasjon om Eloqua se: www.eloqua.com