Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Personvern

Personvernerklæring

Vi er glad for at du har besøkt nettstedet vårt og vist en interesse for vårt selskap og våre produkter. Etter gjeldende personvernregelverk gir vi deg følgende informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn når du besøker nettstedet vårt, og om nødvendig når vi sender reklame-e-poster, formålene vi bruker disse opplysningene for, og hvordan vi benytter dem til å optimalisere tjenestene våre for deg. Vi forbeholder oss retten til å utstede forskjellige bestemmelser lokalt. Dette utfyller denne personvernerklæringen og har forrang ved eventuell konflikt.

A. Generell informasjon

1. Ansvarlig foretak og personvernombud

På dette nettstedet finner du informasjon om selskapet med ansvar for behandling av opplysninger, personvernombudet, hvis det er relevant, og vedkommende tilsynsmyndighet.

2. Type data som behandles, formål og rettslig grunnlag

Vi samler ikke inn personopplysninger via nettstedene våre uten godkjenning fra deg. Du alene avgjør om du vil utlevere data til oss, for eksempel under registrering eller nedlasting av materiale. Vi trenger personopplysninger for å håndtere din anmodning eller gi deg tilgang til spesifikke opplysninger eller tjenester. Disse dataene omfatter informasjon som:

 • Lagerdata (f.eks. kundedata som navn og adresser)

 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-post og telefonnumre)

 • Innholdsdata (f.eks. tekst, bilder, videoer)

 • Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, innholdsinteresse, tilgangstider)

 • Meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon og IP-adresser)

Denne personvernerklæringen vil gi deg informasjon om hvilke opplysninger vi behandler i hvert tilfelle, for hvilket formål, og på hvilket rettslig grunnlag.

3. Kategorier registrerte

Nettstedet vårt er rettet mot besøkende og brukere av nettstedet og nettjenester, herunder e-handelsfunksjonalitet for kundene våre hvis det er relevant. Derfor behandler vi opplysninger fra følgende grupper personer:

 • Besøkende og brukere av nettstedet og nettjenester

 • Kunder, interesseparter og forretningspartnere

4. Dine rettigheter

Hvis behandlingen av personopplysninger er omfattet av personvernforordningen, har du følgende rettigheter, ellers får lovbestemmelser om behandling anvendelse. Hvis personopplysninger behandles, er du en registrert som definert i GDPR. Du har derfor følgende rettigheter overfor oss som ansvarlig foretak. Hvis du ønsker å gjøre rettighetene dine gjeldende eller få mer informasjon, kan du kontakte oss eller vårt personvernombud:

a) Rettigheter i henhold til artikkel 15 fgl. GDPR

(1) Den registrerte har rett til å be om bekreftelse fra ansvarlig foretak på hvorvidt personopplysninger om den registrerte behandles, og i så fall har den registrerte en rett tilinformasjon om disse personopplysningene og opplysningene angitt i artikkel 15 i GDPR.

På visse lovfestede vilkår har du rett til retting etter artikkel 16 i GDPR, rett til begrensning av behandling etter artikkel 18 i GDPR og rett til sletting ("rett til å bli glemt") etter artikkel 17 i GDPR.

Dessuten har du rett til å motta personopplysningene i et strukturert, alminnelig anvendt, maskinlesbart format (rett til dataportabilitet) etter artikkel 20 i GDPR, forutsatt at behandlingen er automatisert og basert på samtykke etter artikkel 6.1.a eller artikkel 9.2 bokstav a) eller på en avtale etter artikkel 6.1.b i GDPR.

b) Tilbakekalling av samtykke etter artikkel 7.3 i GDPR

Hvis behandling er basert på samtykke, kan du når som helst kalle tilbake samtykket du ga oss til å behandle personopplysninger. Vær oppmerksom på at tilbakekalling av samtykke bare har fremtidig virkning. Det har ingen virkning på behandling basert på samtykke før tilbakekalling.

c) Rett til å klage

Du kan sende en klage til oss eller til en personvernmyndighet (artikkel 77 i GDPR). På dette nettstedet finner du informasjon om selskapet med ansvar for behandling av opplysninger, personvernombudet, hvis det er relevant, og vedkommende tilsynsmyndighet.

d) Rett til å protestere etter artikkel 21 i GDPR

I tillegg til rettighetene nevnt ovenfor har du rett til å protestere slik:

(1) Rett til å protestere i et enkelttilfelle: Du har av grunner knyttet til din særlige situasjon når som helst rett til å protestere på behandling av personopplysninger som er basert på artikkel 6.1.e i GDPR (behandling av opplysninger i allmennhetens interesse) og artikkel 6.1.f i GDPR (behandling av opplysninger basert på interesseavveining). Dette omfatter profilering på grunnlag av denne bestemmelsen som definert i artikkel 4.4 i GDPR.

Vi vil slutte å behandle personopplysninger hvis du protesterer, med mindre vi kan gi tungtveiende berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller med mindre behandlingen brukes for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

(2) Rett til å protestere på behandling av opplysninger for reklameformål: I enkelttilfeller behandler vi personopplysninger for direktemarkedsføringsformål. Du har rett til å protestere når som helst på behandlingen av personopplysninger for slike markedsføringsformål. Dette omfatter profilering i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring. Hvis du protesterer på behandling forbundet med direkte markedsføring, vil vi slutte å behandle personopplysninger for slike formål.

5. Generelle opplysninger (utlevering av opplysninger til tredjeparter)

(1) Personopplysninger vil ikke bli solgt, utlevert eller spredt på annen måte til tredjepart uten ditt uttrykkelige samtykke, unntatt i tilfeller spesifisert i denne personvernerklæringen.

(2) I det ansvarlige Endress+Hauser-foretaket får personer med behov for opplysninger for å oppfylle våre kontrakts- og lovfestede plikter, eller garantere berettigede interesser, tilgang til dem. Selskaper tilknyttet Endress+Hauser-gruppen, tjenesteleverandører og agenter ansatt av oss samt offentlige myndigheter eller tredjeparter kan motta opplysninger for slike formål.

Tjenesteleverandører og agenter osv. med tillatelse fra oss er kontraktsforpliktet til å overholde gjeldende personvernregelverk.

(3) Som en del av driftingen av nettstedet vårt vil opplysninger bli behandlet av leverandøren Amazon Web Services, Inc. som arbeider for oss på grunnlag av en behandlingsavtale.

(4) Tjenestene og IT-systemene fra de eksterne tjenesteleverandørene Eloqua og Inxmail, som vi har satt ut behandling til, deltar i sending av reklame-e-poster. Du finner mer informasjon nedenfor.

(5) For å gi deg målrettet informasjon og råd om produkter kan vi eller tjenesteleverandører som arbeider på våre vegne, bruke nettanalyseverktøy, særlig sporingsteknologi. Dette gjør at kommunikasjon og reklame kan tilpasses dine krav. Du finner mer informasjon nedenfor.

6. Sikkerhet

(1) Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak (i samsvar med artikkel 24 og artikkel 32 i GDPR for EU) for å beskytte personopplysninger mot tap, ødeleggelse, manipulering og uautorisert tilgang. Alt vårt personale og alle tredjeparter som deltar i behandling av opplysninger, plikter å overholde relevant personvernregelverk og behandle personopplysninger fortrolig.

(2) Dette nettstedet bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsgrunner og til å beskytte konfidensielt innhold under overføring, f.eks. kjøpsordrer eller anmodninger du sender til oss som nettstedsoperatør. Du ser at tilkoblingen er kryptert på nettleserens adressefelt, som skifter fra "http://" til "https://", og på hengelåssymbolet på nettleserlinjen. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du sender til oss, leses av tredjepart.

7. Endringer i våre personvernbestemmelser

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i våre sikkerhets- og personverntiltak i den grad det er nødvendig på grunn av teknologiske fremskritt eller endringer i lovgivning. I slike tilfeller vil vi også endre vår personvernerklæring i samsvar med dette. Ta derfor hensyn til den nyeste versjonen av vår personvernerklæring.

B. Besøk på nettstedet vårt

Vi vil gi deg følgende informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler når du besøker nettstedet vårt, formålet bak behandlingen og det rettslige grunnlaget for den.

1. Formål med behandling

Vi bruker personopplysninger for følgende formål:

 • For å levere nettstedet og nettjenestene, med funksjonalitet og innhold.

 • For å opprette og administrere din personlige kundekonto.

 • For å identifisere deg som kontraktspartner.

 • For å behandle dine nettkjøp. De omfatter kjøpsordrer og returer av kjøp via nettstedet vårt, betalingsbehandling, varsler om leveringsstatus og leveringsproblemer. Personopplysninger kan også behandles for å håndtere klager, eller hvis du har garantirettigheter.

 • For å svare på henvendelser og kommunikasjon med brukere.

 • For å hevde, håndheve, utøve eller forsvare rettskrav og rettstvister, og for å påvise, løse og hindre straffbare handlinger.

 • For sikkerhetstiltak.

 • For å måle dekning.

 • For direktemarkedsføringsformål, f.eks. i form av reklame-e-poster eller -post.

2. Levering av nettstedet og loggfiler

(1) Hvis du bruker nettstedet bare for informasjonsformål, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller sender informasjon til oss på annen måte, vil vi bare samle inn personopplysningene som nettleseren overfører til vår server. Hvis du ønsker å besøke nettstedet vårt, vil vi samle inn følgende opplysninger, som vi trenger av tekniske grunner for å vise nettstedet vårt til deg og sikre stabilitet og sikkerhet (rettslig grunnlag i EU er artikkel 6.1.f i GDPR):

 • IP-adresse

 • Dato og klokkeslett for anmodningen

 • Forskjell mellom tidssonen og UT (GMT)

 • Innhold i anmodningen (spesifikk side)

 • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode

 • Volum på overførte data i hvert tilfelle

 • Nettsted som anmodningen mottas fra

 • Nettleser, språk og versjon på nettleserprogramvaren

 • Operativsystem og grensesnitt

(2) Brukernes IP-adresser slettes eller anonymiseres når bruken opphører. Under anonymisering endres IP-adressene slik at mer informasjon om personlige eller vesentlige omstendigheter ikke lenger, eller bare med en uforholdsmessig stor mengde innsats, kan tilskrives en spesifikk eller identifiserbar person.

3. Informasjonskapsler

I tillegg til loggfildataene nevnt ovenfor lagres informasjonskapsler på datamaskinen når du bruker nettstedet vårt. Du finner en detaljert oversikt over de benyttede informasjonskapslene og deres lagringstid her .

4. E-handelsfunksjonalitet

4.1 Bruk av e-handelsfunksjonalitet

Når varer bestilles fra nettstedet vårt, samler vi inn og behandler de nødvendige personopplysningene om deg for å fullføre bestillingen. De obligatoriske opplysningene som kreves for avtaleoppfyllelse (navn og adresse), flagges separat; annen informasjon er valgfri. Det rettslige grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er oppfyllelsen av kontraktsforpliktelser (artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR for EU).

4.2 Kundekonto

Vi behandler følgende personopplysninger under kundekontoregisteringen, som er nødvendig for å gjøre kjøp på nettstedet vårt (Opprett en konto under "Min konto"): e-postadresse og passord generert av deg.

Kundekontoen kan slettes når som helst. Slike anmodninger kan sendes for eksempel via e-post eller en melding til kontaktpunktet nevnt ovenfor. Det rettslige grunnlaget for utlevering av disse personopplysningene er oppfyllelsen av kontraktsforplikter (artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR for EU).

4.3 Elektronisk bestilling og betalingsprosesser

(1) Straks du har besluttet å kjøpe som kunde eller gjest, samler vi inn følgende opplysninger for å utføre bestillingen: fornavn og etternavn, navn på selskapet, kommunikasjonsdata, adresse og eventuelt leveringsadresse. Betalinger foretas via bankoverføring etter mottak av vår faktura.

Forskuddsbetaling kan være nødvendig i unntakstilfeller. Det rettslige grunnlaget for behandling av dine bestillings- og betalingsdata er oppfyllelsen av kontraktsforplikter (artikkel 6.1.b i GDPR for EU).

(2) Dine adresse-, betalings og bestillingsopplysninger lagres etter oppfyllelse av kontrakten i lagringstiden på ti år som er påkrevd i henhold til handels- og skatterett, og slettes deretter, med mindre du har gitt ditt samtykke til en lengre lagringstid eller ytterligere behandling av opplysningene er nødvendig for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for å oppfylle lovfestede arkiverings- og lagringskrav er oppfyllelsen av lovfestede plikter (artikkel 6.1.c i GDPR for EU).

4.4 Utlevering av opplysninger under bestillingsprosessen

Vi behandler opplysningene du gir for å fullføre bestillingen. For å oppfylle kontrakten viderebringer vi dine opplysninger til leveringsselskapet, hvis dette er nødvendig for å levere de bestilte varene. Det rettslige grunnlaget for utlevering av disse personopplysningene er oppfyllelsen av kontraktsforplikter (artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR for EU).

Våre tjenesteleverandører har lov til å behandle eller bruke opplysninger bare for å oppfylle formålet som opplysningene ble sendt til dem for. I det omfang opplysninger utleveres til eksterne tjenesteleverandører, har vi iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å kontrollere at personvernregelverk overholdes.

5. Bruk av funksjonalitet for teknisk støtte

Nettstedet vårt gir deg mulighet til å bruke funksjonaliteten i vår tjenesteportefølje, særlig teknisk støtte. Når du bruker vår serviceportal, samler vi inn og behandler personopplysninger som kreves for å utføre de avtalte kontraktsfestede tjenestene.

5.1 Registrering/identifisering som avtalepart

Vi behandler følgende personopplysninger som en del av registreringsprosessen som kreves for å bruke serviceportalen: fornavn og etternavn, land, foretaksnavn, poststed, funksjon, telefonnummer, e-postadresse.

Det rettslige grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er oppfyllelsen av kontraktsforpliktelser (artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR for EU).

5.2 Brukerkonto

Vi behandler følgende personopplysninger for å opprette og administrere brukerkontoen din: fornavn og etternavn, brukernavn = e-postadresse, et passord valgt av deg og foretaksnavnet.

Brukerkontoen din kan slettes når som helst. Slike anmodninger kan sendes via e-post eller en melding til kontaktpunktet nevnt ovenfor. Det rettslige grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er oppfyllelsen av kontraktsforpliktelser (artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR for EU).

5.3 Anmodning om støtte på nett

Vi behandler følgende personopplysninger for å løse din anmodning om støtte på nett: fornavn og etternavn, foretaksnavn, funksjon, telefonnummer og e-postadresse.

Det rettslige grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er oppfyllelsen av kontraktsforpliktelser (artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR for EU).

5.4 Bruk av vår kunnskapsdatabase

Søkeanmodninger som brukeren allerede har angitt, kan brukes til en anmodning om støtte for å trekke konklusjoner om de spesialiserte artiklene brukeren allerede har søkt etter og funnet. Formålet med dette er å tilby bedre støtte for brukeren og løse støtteanmodningen raskere. Dessuten evalueres søkeanmodninger anonymt for å forbedre kvaliteten på vår kunnskapsdatabase kontinuerlig og opprette nye spesialiserte artikler.

Det rettslige grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er vår berettigede interesse (artikkel 6.1.f i GDPR for EU).

6. Kontaktskjemaer

(1) På forskjellige punkter på nettstedet vårt kan du gi personopplysninger for å kontakte oss eller gi oss tilbakemelding. Vi har flagget de relevante obligatoriske opplysningene som sådan. Uten slike opplysninger kan vi ikke tilby tjenesten du ber om. Vi lagrer disse opplysningene sammen med din IP-adresse og tidspunktet for innsending (dato og klokkeslett) straks du angir dem.

(2) Under innsendingen henvises det til denne personvernerklæringen for behandling av opplysningene. Alternativt kan du kontakte oss via de angitte e-postadressene. I så fall lagres brukerens personopplysninger som overføres med e-posten. Opplysningene brukes utelukkende til å behandle anmodningen.

(3) Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene som sendes via kontaktskjemaet eller e-post, er vår berettigede interesse (artikkel 6.1.f i GDPR for EU) eller oppfyllelse av kontraktsforplikter (artikkel 6.1.b i GDPR for EU) hvis målet med kontakten er å inngå en avtale.

(4) Vi behandler personopplysninger fra innmatingsskjermbildet bare for å ta kontakt. Kontakt via e-post utgjør også en nødvendig rettmessig interesse for å behandle opplysningene. De andre personopplysningene som behandles under innsendingen, brukes til å hindre misbruk av kontaktskjemaet og garantere sikkerheten ved våre informasjonsteknologiske systemer.

(5) Disse opplysningene slettes så snart de ikke lenger trengs for å oppnå formålet som de ble samlet inn for. For personopplysninger som er hentet fra innmatingsskjermbildet for kontaktskjemaet og opplysninger som er sendt via e-post, er dette tilfelle når den relevante samtalen med brukeren avsluttes. Samtalen avsluttes når omstendighetene gjør det åpenbart at det aktuelle problemet er løst på en tilfredsstillende måte.

7. Reklame-e-poster

7.1 Registrering for å motta e-poster

(1) Du kan registrere deg for våre reklame-e-poster, slik at vi kan sende deg nyheter regelmessig, for eksempel når det gjelder våre produkter.

(2) Vår reklame-e-post sendes til deg bare på grunnlag av ditt aktive samtykke (godkjenning) og eventuelt etter ytterligere bekreftelse av din e-postadresse (dobbelt godkjenning). Hvis du ikke bekrefter registreringen innen 14 dager, vil den bli ansett som ufullstendig, og du vil ikke motta reklame-e-poster fra oss. Dessuten lagrer vi IP-adressene du bruker til henholdsvis registrering og bekreftelse og tidspunktene for registrering og bekreftelse.

Formålet med dette er å dokumentere registreringen og om nødvendig merke mulig misbruk av personopplysninger. Straks du har bekreftet, lagrer vi din e-postadresse for å sende reklame-e-poster.

(3) Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandlingsprosedyrer i forbindelse med reklame-e-poster er ditt samtykke (artikkel 6.1.a i GDPR for EU).

(4) Hvis du ikke lenger ønsker å motta reklame-e-poster fra oss, kan du stoppe abonnementet når som helst, f.eks. ved å klikke på lenken i hver e-post.

7.2 Reklame-e-poster etter produktkjøp

(1) Hvis du har kjøpt produkter, programvare eller tjenester fra nettstedet vårt, vil vi sende våre reklame-e-poster til e-postadressen du oppga da du foretok kjøpet, potensielt selv om du ikke har registrert deg på forhånd til å motta e-poster. Dette er knyttet til reklame-e-poster som fremmer produkter tilsvarende dem du har kjøpt på nettstedet vårt.

(2) Denne e-postadressen lagres i vår database for det formålet. Dessuten lagrer vi IP-adressen du brukte da du foretok kjøpet, og tidspunktet for kjøpet som bevis på at reklame-e-posten ble rettmessig sendt.

(3) Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandlingsprosedyrer er vår berettigede interesse (artikkel 6.1.f i GDPR for EU). Vår berettigede interesse av å behandle opplysninger er direkte reklame for vår produkter til kundene våre og din interesse i våre tjenester og nye initiativer.

(4) Hvis du ikke lenger ønsker å motta reklame-e-poster fra oss, kan du stoppe abonnementet når som helst, f.eks. ved å klikke på lenken i hver e-post.

7.3 Tjenesteleverandører for reklame-e-poster:

7.3.1 Eloqua: (1) Vi bruker Eloqua til å optimalisere kommunikasjon med kundene våre. Eloquas servere er plassert i EU. Når det gjelder støtte- og administrasjonstjenester, er det mulig at individuelle ansatte hos tjenesteleverandøren utenfor EU også har tilgang til brukeropplysninger under levering av den kontraktsfestede tjenesten. Et tilstrekkelig vernenivå for personopplysninger vil alltid sikres under slike omstendigheter.

(2) Mer informasjon om personvern i forbindelse med bruk av Eloqua finnes her: Oracles personvernerklæring.

7.3.2 Inxmail: (1) Inxmail er en programvare for e-postmarkedsføring fra Tyskland. E-postadressene til våre e-postmottakere og de andre opplysningene som er spesifisert i denne personvernerklæringen, lagres på Inxmails servere i EU. Inxmail bruker disse opplysningene for å sende og analysere e-poster på våre vegne.

Dessuten kan Inxmail bruke disse opplysningene til å optimalisere eller forbedre sine egne tjenester, f.eks. for teknisk optimalisering av sendeprosessen og visningen av e-poster, eller for kommersielle formål for å bestemme hvilke land mottakerne kommer fra. Men Inxmail bruker ikke våre e-postmottakeres opplysninger til å sende sin egen kommunikasjon til dem eller utlevere dem til tredjeparter.

7.4 Analyse av reklame-e-poster

(1) Vær oppmerksom på at vi analyserer brukeratferden blant mottakere av våre reklame-e-poster. Når det gjelder denne analysen, inneholder de sendte e-postene sporingsbilder eller sporingspiksler som består av bildefiler med enkeltpiksler. Analysen omfatter tilknytning av de innsamlede opplysningene, eller elementer av disse, og sporingsbildene til din e-postadresse og en individuell ID.

Koblingene i reklame-e-postene inneholder også denne ID-en. Vi bruker dataene som innhentes på denne måten, til å opprette en brukerprofil slik at vi kan tilpasse reklame-e-poster for å speile dine interesser bedre. Vi registrerer når du leser våre e-poster, hvilke koblinger i e-posten du klikker på, og trekker derfor konklusjoner om dine personlige interesser. Dessuten kan vi koble disse dataene til aktivitetene på nettstedet vårt.

(2) Det rettslige grunnlaget for ovennevnte analyse er vår berettigede interesse (artikkel 6.1.f i GDPR for EU). Dette gjelder også ved reklame-e-poster, som sendes etter et kjøp, uten separat registrering for det. Vår berettigede interesse av å behandle opplysninger når det gjelder sporing, er vårt behov for å tilpasse våre reklame-e-poster for å speile interessene til kundene våre bedre.

(3) Du kan når som helst protestere på sporingen beskrevet ovenfor ved å melde deg av reklame-e-poster.

8. Nettanalysetjenester og reklame

8.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Dette nettstedet bruker Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics), nettstatistikkverktøy fra Mapp c/o Webtrekk GmbH, basert i Tyskland, til å samle inn statistiske opplysninger om bruk av denne nettverkstjenesten og optimalisere tjenesten i samsvar med dette. Mapp Intelligences (Webtrekk Analytics) registrering av bruk er anonymisert eller pseudonymisert. IP-adressen anonymiseres for dette formålet umiddelbart etter at den er behandlet og før den lagres.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger er vår berettigede interesse (artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR i EU).

(2) Du finner mer informasjon om Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) i Mapp c/o Webtrekk GmbHs personvernbestemmelser.

8.2 Konverteringssporing med AdWords og Google

(1) Dette nettstedet bruker Google AdWords, nettreklameprogramvare fra Google Inc. basert i USA. Vi bruker konverteringssporing som en del av Google AdWords. Hver Google AdWords-kunde gis en annen informasjonskapsel. Informasjonskapslene kan ikke spores mellom nettstedene til AdWords-kunder. Informasjonen som samles inn ved hjelp av konverteringskapselen, brukes til å generere konverteringsstatistikk for AdWords-kunder.

Kundene finner ut hvor mange brukere som har klikket på deres annonse og ble omdirigert til en side med en konverteringssporingskode. Men de mottar ikke informasjon som personlig identifiserer brukerne. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger er vår berettigede interesse (artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR i EU).

(3) Du finner mer informasjon om konverteringssporing med Google AdWords og Google i Googles personvernbestemmelser .

8.3 Google Tag Manager

(1) Dette nettstedet bruker Google Tag Manager som en del av konverteringssporing med Google AdWords og Google. Koder er små kodeelementer på nettstedet vårt som blant annet brukes til å måle trafikk og besøkeratferd, registrere effekten av nettreklame og sosiale kanaler, bruke remarketing og fokusere på målgrupper, og teste og optimalisere nettstedet.

Verktøyet utløser aktivering av andre koder som kan registrere data også. Google Tag Manager går ikke inn i disse opplysningene. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger er vår berettigede interesse (artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR i EU).

(2) Du finner mer informasjon om Google Tag Manager i Googles personvernbestemmelser: Google Tag Managers tjenestevilkår

8.4 Dynamisk remarketing med Google

(1) I tillegg til AdWords-konvertering bruker vi Googles remarketingapplikasjon. Dette gjør at vi kan plassere interesserelaterte annonser når du fortsetter å bruke Internett basert på nettsider og tilbud som du har besøkt eller brukt på nettstedet vårt. Google bruker informasjonskapsler for å gjenkjenne nettleseren din når du besøker andre nettsteder og til å svare ved å vise annonser som er relevante for dine interesser.

(2) Ifølge Googles egne uttalelser slås ikke opplysningene som samles inn under remarketing, sammen med noen av dine personopplysninger som Google kan lagre. Nærmere bestemt angir Google at pseudonymisering brukes i remarketing. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger er vår berettigede interesse (artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR i EU).

(3) Du finner mer informasjon om dynamisk remarketing med Google i Googles personvernbestemmelser .

8.5 Tealium

(1) Vi bruker Tealium AudienceStream, en tjeneste fra Tealium Inc. basert i USA, til å samle inn og lagre bruksopplysninger på nettstedet vårt, som bruksprofiler kan opprettes ved hjelp av pseudonymer fra. Dette gjør det mulig å tilpasse nettstedet vårt til dine behov og dermed konfigurere din bruk av nettstedet til å oppfylle kravene uten videre og i sanntid. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger er vår berettigede interesse (artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR i EU).

2) Du finner mer informasjon om Tealium AudienceStream i Tealiums personvernbestemmelser .

8.6 Eloqua

(1) Eloqua er et nettanalyseverktøy fra Eloqua Corp. basert i Canada. Eloqua bruker informasjonskapsler og sporingsbildeteknologi og registrerer visse bruksdata som du genererer.

Vi gjør ytterligere bruk av de innsamlede opplysningene bare hvis du aktivt angir personopplysninger og ha gitt en relevant samtykkeerklæring. I så fall er det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger ditt samtykke (artikkel 6.1.a i GDPR i EU).

(2) Hvis du ikke har gitt personopplysninger på eller via nettstedet vårt (f.eks. når du gir samtykke til vår reklame-e-post eller fyller ut et nedlastet skjema), bruker vi Eloqua bare til samme formål som vi bruker Webtrekk. I så fall er det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger vår berettigede interesse (artikkel 6.1.f i GDPR i EU).

(3) Mer informasjon om Eloqua finnes på: www.eloqua.com