Maksimer effekten av dine naturgassprosesser

Forbedre produktiviteten ved anlegg for naturgassbehandling, likvefaksjon og LNG

Varierende sammensetninger av rå naturgass og fluktuerende prosess- og miljøforhold utfordrer den effektive, uavbrutte driften av anlegg for naturgassbehandling, likvefaksjonstog og relaterte anlegg. Anlegg for LNG-oppbevaring, -distribusjon og regassifisering trenger også moderne prosesstyring for maksimal effektivitet. Kort fortalt kreves større målenøyaktighet og forbedret kontroll av alle naturgassprosesser langs gassverdikjeden for å opprettholde konkurranseevnen.

Ledende gassanalyse og presis, pålitelig prosesstyring

Vi tilbyr et bredt utvalg av feltinstrumenter, -løsninger og -tjenester for å oppfylle dine behov for større kontroll og produktivitet i naturgassprosessene og tilfredsstille gasskvalitetsspesifikasjoner. Disse omfatter laserbaserte analysatorer for å måle kontaminanter i naturgassen og sammensetningen av naturgass og LNG; presis massemåling av våt- og tørrgasser i alle behandlingstrinn og likvefaksjonsanlegg, vann/damp-analyse og -behandling samt LNG-debiteringsløsninger.

 • Pålitelig nivåmåling med veiledet bølgeradar ved amingassbehandlingsenheter
  Presis ultrasonisk mengdemåling av tørr- og våtgasser ved naturgassbehandlingsanlegg

 • Elektronisk overvåkning av spornivå av H2O: Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS)-analysatorer påviser adsorbentsjiktmetning og -gjennombrudd for å sikre svært effektiv kontroll av systemer for tørking med molekylsil

 • Nøyaktig måling av LNG-sammensetning: Kaiser Raman-analysatorer beregner energiinnholdet (BTU-verdi og Wobbe-indeks) og pengeverdien av brenselet som produseres, og som befinner seg ved nedstrøms debiteringspunkter

 • Kraftselskaper: en bred portefølje av instrumenter og løsninger for vann/damp-analyse og -behandling for å hindre skade på din installasjon og redusere driftskostnader

 • Laste-/losserammer for LNG-debitering fra lastebil: komplett prosjektering, utførelse, innkjøp og bygging av løsninger for lasting/lossing av LNG fra lastebil, fra én kilde

Kontroll gjennom et utvalg av kritiske målepunkter

Prosesskart for aminbehandling ©Endress+Hauser
Prosesskart for tosjiktsadsorpsjon (dehydratisering av molekylsil) ©Endress+Hauser

Dehydratisering av molekylsil

Verdikjeden for naturgass, flytende naturgass ©Endress+Hauser

Verdikjede for naturgass/LNG

Bruksområder for naturgass/LNG-behandling og -distribusjon

Aminbehandlingsenhet

Pålitelig nivåmåling i amingassbehandlingsenheter

Rå naturgass fra reservoarer inneholder varierende mengder syregasser (H2S og CO2). Amingassbehandlingsenheter fjerner syregasser ved hjelp av en kjemisk absorpsjonsprosess. En typisk prosessenhet omfatter kontaktor- og stripperkolonner (absorpsjon og destillasjon). Effektiv nivåkontroll i disse kolonnene er avgjørende for stabil drift for å sikre jevn strøm av amin ut av enheten. Ledet radarteknologi (GWR) tilbyr unike fordeler som sikrer smidig drift og høy produktivitet for enheten.

 • Pålitelig måling også med skiftende produkt- og prosessbetingelser

 • Ikke noe vedlikehold: ingen bevegelige deler i motsetning til mekaniske nivåinstrumenter

 • Enkel idriftsetting og diagnostikk fra HistoROM-dataadministrasjon

 • Sømløs integrering i kontroll- eller ressursadministrasjonssystemer

Dehydratiseringssystem for molekylsil i et naturgassbehandlingsanlegg

Elektronisk overvåkning av spornivå av H2O

Søt naturgass som kommer ut av aminbehandlingsenheten, er mettet med vanndamp. Noe vann kan fjernes ved å la våtgassen passere en væskeutskiller etterfulgt av komprimering og avkjøling. Deretter kommer tørking med molekylsil for å oppnå svært lave H2O-konsentrasjoner (< 0,1 ppm), som kreves for kryogene prosesser i NGL-gjenvinningsanlegg og for LNG-produksjon. Våre TDLAS-analysatorer støtter deg i denne oppgaven ved at de bidrar til å oppdage adsorbentsjiktmetning og -gjennombrudd.

 • Patentert differensialspektroskopiteknikk måler H2O ved sub-ppm-nivåer for hurtig påvisning av fuktgjennombrudd i absorbentsjikt

 • Laserbasert måling er svært selektiv og nøyaktig for H2O i naturgass og er uberørt av metanol og andre kontaminanter

 • Et integrert permeasjonsrør støtter automatiserte valideringstester av analysatoren

 • Kontroller merknaden om bruksområde for H2O-måling i tørkerbeholderutløp med molekylsil

Prosonic Flow G 300/500 tilbyr presis ultrasonisk mengdemåling av tørr- og våtgasser

Ultrasonisk mengdemåler ved naturgassbehandlingsanlegg

Pålitelig mengdemåling er avgjørende for optimalisert naturgassbehandling og for å minimere driftsutfordringer. Det finnes iboende utfordringer på grunn av våtgassforhold og varierende sammensetninger av mategass. Nøyaktig måling av gasstrøm i dehydrerings- og søtningsenheter er avgjørende for bedre prosesseffektivitet og for å minimere problemer knyttet til kokeroverlast og kjemikalietap.

 • Endress+Hausers ultrasoniske gassmengdemåler måler presist tørr- og våtgasser i alle gassbehandlingstrinn, herunder søtning, dehydrering, fraksjonering og NGL-gjenvinning

 • Større nøyaktighet and prosesstyring takket være trykk- og temperaturkompensasjon i sanntid

 • Kraftig prosesstyring fra avansert gassanalyse, herunder volumstrøm, korrigert volumstrøm og massestrøm, energistrøm, varmeverdi og Wobbe-indeks

 • Prosesspålitelighet og høy driftssikkerhet takket være kontinuerlig selvdiagnose og enhetskontroll fra Heartbeat Technology

LNG-tanker som laster ved en terminal

Sammensetningsmåling av flytende naturgass (LNG)

Nøyaktig måling av LNG-sammensetning er nødvendig for å beregne energiinnholdet (BTU-verdi og Wobbe-indeks) og pengeverdien av brenselet som produseres, og som befinner seg ved nedstrøms debiteringspunkter. Sammensetningsdata er vesentlig for transaksjoner i LNG-import/eksportterminaler, marin bunkring, og lasteoperasjoner fra lastebiler. Kaiser Raman-analysatoren måler LNG-sammensetning direkte i den kryogene væsken og sørger for hurtig respons uten behov for å fordampe en prøve.

 • Kontinuerlig sanntidsmåling av LNG-sammensetning med resultater i løpet av få sekunder

 • Pilot™ kryogen probe muliggjør direkte måling i LNG-strømmen uten prøveekstraksjon og fordamping som forbedrer målenøyaktigheten, reduserer installasjonskostnadene, reduserer analysetiden fra minutter til sekunder, og redusere farer

 • Raman-analysator-feltkalibreringsverktøy verifiserer overføringsintensitet og kalibrering som beskrevet i GIIGNL-debiteringshåndboken

Vedlikeholdsingeniær sjekker en Memosensgiver

Tillsetningsstoffer: analytiske løsninger for vann og damp

Vann og damp spiller viktige roller ved naturgassbehandling og likvefaksjon. Damp brukes til strømgenerering eller som oppvarmingsmiddel – for eksempel ved løsemiddelregenerering i syregassfjerningsenheter, eller regenereringsgass for molekylsildehydreringssjikt. For å maksimere prosesseffektivitet og -sikkerhet må tilsetningsvann, kjølevann og damp oppfylle særlige kvalitetsspesifikasjoner. Vi tilbyr en bred instrumenteringsportefølje for vann/damp-analyse og -behandling.

 • Tilsetningsvann: For å opprettholde kvalitet og unngå alvorlig korrosjon og utstyrsavleiring i dampsystemer krever kjelmatevann spesifikk kondisjonering ved hjelp av parametere som turbiditet, pH, konduktivitet og klor eller ORP

 • Damp:For å forhindre korrosjon i rørledningen og påbygging er oppløst oksygen, pH og kationledningsevne viktig

 • Våre paneler for ATEX Zone 2-damp/vann-analysesystem har all nødvendig måleteknologi for å overvåke en vann/damp-syklus

 • Sikre den høyeste påliteligheten og oppetiden med Memosens intelligent digital sensorteknologi for væskeanalyse

 • Koble til opptil 8 sensorer med Liquiline-multiparametergiverplattformen og spar plass og kostnader

Lasteramme for LNG-debitering

Laste-/losserammer for LNG-debitering fra lastebil

Lasting av LNG fra lastebil bidrar til å distribuere naturgass i områder hvor det ikke er rørledningsnettverk som kobler til kraftverk, industri- og boligkunder og transportsektoren. Vi tilbyr komplett prosjektering, utførelse, innkjøp og bygging av løsninger for LNG-lasting og lossing fra lastebiler, og en unik liten rammeutførelse med integrert måling av LNG-sammensetning og energiberegning.

 • Presis og pålitelig kvantitetsmåling med Promass Coriolis-massestrømmålere optimalisert for kryogene bruksområder

 • Hurtig, nøyaktig måling av LNG-sammensetning med en Kaiser Raman-analysator for måling av mengde og varmeverdi direkte i LNG-strømmen. Ingen behov for fordamper eller gasskromatograf (GC)

 • Etterlevelse, troverdighet og aksept: debiteringsgodkjenning og overholdelse av hele systemet

 • Sikkerhet og brukervennlighet sikrer maksimal kapasitet og driftstid for systemet

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Nøyaktige sanntidsmålinger er grunnlaget for effektivitet langs naturgass-/LNG-prosesskjeden. Vårt utvalg av beste tilpassede instrumenter og løsninger sørger for den pålitelige informasjonen og prosesstyringen du trenger for å løse utfordringene innen produktivitet. Gjennom et nettverk av svært kvalifisert salgs- og servicepersonale hjelper vi deg å forbedre prosesseffektivitet, tilgjengelighet og sikkerhet ved naturgassproduksjon, gassbehandling, likvefaksjon, transport, lagring og distribusjon.

 • +20 %

  utvidet syklustid som du kan oppnå med TDLAS ved regenerering av molekylsilsjikt

 • 10x

  bedre dokumentert repeterbarhet ved LNG-debitering med Kaiser Raman optiske analysatorer sammenlignet med gasskromatografi/fordamper

 • > 3 millioner

  mengdemålere installert over hele verden i en rekke bransjer