Mål og optimaliser energidampdistribusjon

Forbedre dampdistribusjonssystemets oppetid og effektivitet

En daglig utfordring for energiadministrator er at dampdistribusjon fra kjelen til punktene for sluttbruk bør skje med minimalt energitap. Men den totale dampen, og energien, som distribueres, samsvarer aldri med mengden damp som kommer fra kjelene på grunn av kondenstap som fører til våt damp. Kondensat forlater delvis røret via dampfeller, mens våt damp kan føre til vesentlige målefeil og økt risiko for vannslag som skader røret.

Målinger for et effektivt dampdistribusjonssystem

Vi tilbyr en komplett portefølje av måle- og overvåkingsløsninger, slik at du nøyaktig kan måle og optimalisere dampdistribusjon, herunder debitering. Vi hjelper deg for eksempel med å redusere risikoen for vannslag, sikre effektiv avkjøling av overopphetet damp og kontrollere at damptørkerne og trykkreduksjonsventilene fungerer perfekt. Vi øker damptilførselens tilgjengelighet, hjelper deg med å bygge en riktig energibalanse og et effektivt og sikkert dampdistribusjonssystem.

 • Endress+Hauser er den eneste instrumentleverandøren som kan gi deg riktige målinger av damp i 2-trådsteknologi, kompensert i prosessen av tørrhetsfraksjonen, noe som gir rom for riktig masse- og energibalanse i dampsystemet

 • Kontroller og forbedre effektiviteten ved nøyaktig overvåking av den distribuerte energien kompensert av trykk, temperatur og tørrhetsfraksjonen ved hjelp av internasjonale standarder (IAPWS-IF97/ASME)

 • Kontroller at du distribuerer, eller kjøper, damp av riktig kvalitet (dvs. overopphetet eller helt tørr), mål energien korrekt og lever til prosessene ved maksimal effektivitet (dvs. 100 % tørr)

 • Reduser risikoen for korrosjon: Overvåk kvaliteten på kjølevann i dampavkjøling og kontroller forbruket av aminer

 • Våre løsninger, f.eks. instrumenter med diagnose-, kontroll- og overvåkingsfunksjonene fra Heartbeat Technology, hjelper deg med å overholde standardene ISO 50001 (energistyring) og ISO 140001 (miljøstyring)

Hovedmålepunkter i dampdistribusjon

Prosesskart individuell måling energidamp ©Endress+Hauser
Prosesskart kjøling energidamp ©Endress+Hauser
Prosesskart trykkreduksjon energidamp ©Endress+Hauser
Prosesskart debitering energidamp ©Endress+Hauser

Hvordan vi støtter deg og dine dampdistribusjonsutfordringer

bilde av dampdistribusjonsrør

Få åpenhet rundt dampdistribusjonen

Å balansere massen og energien i et dampdistribusjonssystem kan være svært utfordrende. Totalen fra distribusjonsledningene vil aldri samsvare med mengden damp som forlater kjelhuset fordi damp mister noe av sin energi under transport ved kondensering. 90 % tørr damp betyr at du har 10 % kondensat, noe som betyr 10 % mindre tilgjengelig energi til oppvarming av prosessen. Våt damp fører også til målefeil for volum, masse og energi.

 • Vit hvor tørr dampen er: Den multivariable, totråds vortexflowmåleren Prowirl F 200 oppdager våt damp og måler tørrhetsfraksjonen nøyaktig med en beregning av dampmasse og energi

 • Måling av trykk og tørrhetsfraksjonen forbedrer nøyaktigheten for volum, masse og energi

 • Når du bruker tradisjonelle dp- eller vortexmålere for å måle dampgjennomstrømning, vil 90 % tørr damp føre til en ytterligere målefeil på mer enn 5 % i volum og masse

CerabarM brukt for redundant trykkmåling i et damprør

Har du nok trykk og nok energi?

Damp må leveres i tilstrekkelig mengde og ved korrekte prosessbetingelser: Ved hjelp av trykk kan du styre prosesstemperaturen. Hvis temperaturen er for høy, kan produkt gå tapt. Hvis temperaturen er for lav, skjer kanskje ikke steriliseringen. Presis trykkmåling er derfor svært viktig. Hvis du ikke har nok trykk, kan du ikke tilføre prosessen nok energi.

 • Vår robuste, nøyaktige Cerebar-serie av trykkgivere er perfekt egnet til anvendelser av energidamp. Cerabar S kan måle trykk med opptil ±0,025 % referansenøyaktighet

 • Vår vorteksserie av Prowirl-mengdemålere er tilgjengelig som ekstrautstyr med integrert trykkmåling og -kompensasjon

rusten vannventil på en gammel kjel

Reduser korrosjon og hemmerkostnader

Korrosjon er en konstant utfordring i alle dampdistribusjonssystemer. For å beskytte systemet kan tilsetningen av aminer bidra til å redusere risikoen for korrosjon. Men disse kjemikaliene er forholdsvis kostbare og krever presis måling og god lagerstyring.

 • Mål aminforbruk med ±0,1 % referansenøyaktighet ved hjelp av vår kompakte Promass A-mengdemåler

 • Overvåk nivået i amintanken for å kunne bestille i tide og påse at du ikke går tom for kjemikalier

Panel for damp/vann-analysesystem (SWAS) med konduktivitetsmåling

Sikre damptilførselens tilgjengelighet

Damptilgjengelighet er nøkkelen: Hvis damp ikke er tilgjengelig, er det ingen produksjon! Vårt tilbud bidrar til å holde dampen oppe ved nødvendige prosessparametere, noe som reduserer risikoen for driftsstans:

 • Kontroller at damp leveres ved riktig temperatur med vår motstandsserie av robuste Omnigrad-termometere

 • Kontroller at dampdistribusjonsrøret ikke oversvømmes ved hjelp av vår bryterserie Liquiphant

 • Kontroller kvaliteten på deionisert kjølevann i dampkjøleren (hetdampkjøleren) ved hjelp av Liquiline pH-, DO- og konduktivitetssensorer (total- og kationkonduktivitet) og/eller silika, natrium, hardhet

Dampdebitering med Engycal RS33 og visualisering medMemographM

Dampdebitering: Vet du hva du betaler for?

Hva er det du betaler for? Varmtvann eller damp av god kvalitet? Når du kjøper damp fra en ekstern kilde, er det vesentlig å kjenne energiinnholdet i dampen du mottar. Våre dampmåleløsninger hjelper deg å se om dampen er overopphetet, våt eller tørrmettet. Bare når du mottar tørr damp, vil du kunne få størst mulig utbytte av prosessen. Vi tilbyr to løsninger:

 • Forskjellig instrumentering for gjennomstrømning (f.eks. dp-strømningsdelingsområde), trykk og temperatur kompensert i en separat strømningsdatamaskin som tilbyr forskjellige tarifftellere og en advarsel hvis overopphetet damp kommer for nær metningsledningen

 • Alt-i-ett-løsningen Prowirl F 200 inkluderer trykk, temperatur, flow og en flow-datamaskin i én enkelt enhet

 • I tillegg til advarsel når overopphetet damp kommer for nær metningsledningen, oppdager og måler Prowirl F 200 våt damp og kompenserer energien og massen riktig. Du vet nøyaktig hvor mye energi du virkelig mottar

Kontroll vortexflowmåler på stedet

Kontroller nøyaktigheten av dampenergimålingen

Hvis du overser måleusikkerheten rundt hvor mye energi som går tapt og forbrukes ved forskjellige punkter i et dampdistribusjonsnettverk, kan dette føre til uriktige konklusjoner og handlinger. Så hvordan kan du være sikker på at dampenergimålingene er pålitelige? Endress+Hauser anvendte sin ekspertise innen energimåling og -kalibrering til å utvikle Energy Measurement Proving Service for å kontrollere og bekrefte nøyaktigheten av disse målingene.

 • Denne tjenesten inkluderer kontroller av alle komponenter i energimålesløyfen, en beregning av usikkerheten rundt generell energimåling og klare anbefalinger om hvordan nøyaktigheten kan forbedres

 • Våre eksperter utfører kalibrering og kontroll av feltenhetene på stedet med minimale eller ingen prosessavbrudd

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Å balansere dampdistribusjons- og dampforbrukssystemer krever mye ferdighet og kunnskap. Vårt omfattende utvalg av nøyaktige og pålitelige produkter og tjenester for måling, overvåking og dampadministrasjon sikrer fullstendig åpenhet og effektiv, sikker dampdistribusjon i samsvar med energi- og miljøstyringsstandarder. Samarbeid med oss for integrerte dampadministrasjonsløsninger som frigjør dampsystemets maksimale potensial.

 • Opptil 15 %

  energiforbruksbesparelser fra omfattende energiovervåkingsløsninger

 • 24/7

  høy målenøyaktighet og driftssikkerhet gjennom hele dampsystemets levetid

 • Titalls millioner

  i besparelser med sensorer og løsninger som brukes av kraftselskaper