Behandling og avvanning av slam – effektivt og sikkert

Slambehandling er en av de største driftsmessige utfordringene, men innebærer også nye muligheter

Slambehandling er en viktig tendens i avløpsvannindustrien over hele verden. Den viktigste årsaken er strengere lokal lovgivning som forbyr tømming av slam i naturen (vann og mark). Slam har derfor blitt en vesentlig kostnadsfaktor for anleggseiere. Slambehandling kan gi kostnadsfordeler ved å redusere slammengden med ca. 50 % og gir også en verdifull energikilde: biogass.

Optimalisere slambehandlingen

For å unngå ytterligere kostnader er det vanlig praksis å redusere slammengden ved avvanning og bearbeide slammet for videre prosesser som tørking eller forbrenning. Men avvanningen må overvåkes nøye for å unngå å bomme på avvanningsmål eller få for stort polymerforbruk for slamkondisjonering. Slik er det også for slammets nedbrytingsprosess for å produsere biogass fordi de anaerobe bakteriene trenger stabile prosessvilkår.

 • Forbedre avvanningsresultatene og reduser kjemikalieforbruket med en Coriolis massemengdemåler

 • Optimaliser styring av utråtning og kraftgenerator med en unik portefølje for måling av våt og tørr biogass

 • Overvåk utråtningsprosessen og sørg for stabile prosessvilkår med en unik portefølje for behandling av våt og tørr biogass

Les mer om slambehandling

Slambehandling i avløpsvannindustrien ©Endress+Hauser
Sentrifuge for avvanning under slambehandlingen ©Endress+Hauser
Styring av utråtning for slambehandling ©Endress+Hauser

Slamavvanning og styring av utråtning

Polymerdoseringsstasjon for slamkondisjonering i et vann- og avløpsanlegg

Klargjøring og dosering av slamkondisjonering

Polymerløsninger for slamkondisjonering må klargjøres ved fortynning på stedet for slambehandling. Målet er å oppnå harmonisert polymerkonsentrasjon for å sikre gode, stabile avvanningsresultater og lange avvanningssykluser. Volummengdemåling av kondisjoneringsmiddel og fortynningsvann er standardløsningen for kontroll av fortynning og dosering. Våre svært nøyaktige mengdemålere med kjemisk bestandige fôringer er enkle å installere og har vist at de duger i praksis.

Båndfilterpresse for avvanning av slam fra et kommunalt vann- og avløpsanlegg

Forbedre avvanningsresultatene

Siden den oppnådde polymerkonsentrasjonen kan variere, gis det ikke alltid et optimalt forhold mellom polymer og suspenderte faststoffer i slammet. Coriolis massemengdemåler bringer en "avansert" kontrollmulighet med et andre utløp i tillegg til mengde: medietetthet. Polymerløsningens målte tetthet åpner muligheten for konstant dosering av polymermiddel til slamstrømmen, noe som vil forbedre avvanningsresultatene vesentlig.

Sentrifuge for avvanning av slam

Suspenderte faststoffer kontra måling av slamtetthet

For optimaliserte avvanningsresultater er det også nødvendig å styre den innkommende slamkonsentrasjonen. En standardløsning som ofte brukes, er en kombinasjon av volummengde (mengdemåler) og en optisk sensor for suspenderte faststoffer i slam. Denne kombinasjonen er effektiv og pålitelig i de fleste tilfeller, men optisk måling av de suspenderte faststoffene kan være begrenset på grunn av svært mørkt slam. Tetthetsmåling med Coriolis er et anerkjent alternativ som garanterer stabil og god avvanning av slam.

Lagringstanker

Anaerobe bakterier trenger stabile prosessforhold

Bakteriene må beskyttes mot kritiske prosessforhold under utråtningen. Dette betyr at prosesskontrollen må garantere følgende:

 • konstant temperatur og nesten nøytral pH-verdi

 • mørke og fravær av oksygen

 • harmonisert prosessbelastning

 • tilstrekkelig oppbevaringstid

 • overvåkning av biogassproduksjon

Ultrasonisk mengdemåleinstrument i et biogassrør

nøyaktige mengde- og metanmålinger i våt biogass

Biogassens strømningshastighet og metankonsentrasjon er de første parameterne som angir prosessforstyrrelser ved anaerob slamnedbryting. For de fleste enheter er disse parameterne svært vanskelige å måle på grunn av miljøforhold som store mengdesvingninger, vannmettet biogass, svingninger i metankonsentrasjonen og svært lavt trykk. Våre unike ultrasoniske mengdemåleinstrumenter tilbyr en løsning på denne utfordringen.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Å finne riktig balanse mellom lovpålegg og kostnadseffektivitet er en av hovedutfordringene i avløpsvannindustrien i dag. Våre industrikonsulenter over hele verden er kjent med de lokale kravene og kan gi spesifikke anbefalinger for hvordan du kan forbedre prosessene dine. Basert på sin ekspertise og vår dedikerte instrumenteringsportefølje oppnådde de imponerende resultater sammen med våre kunder.

 • 20 %

  kostnadsbesparelser på grunn av mindre forbruk av kondisjoneringskjemikalier

 • +13 000

  ansatte på verdensbasis

 • Over 60

  års erfaring innen måleinstrumenter