Samsvarserklæringer for materialer og stoffer

Vi kan legge frem en rekke samsvarserklæringer for diverse materialer og stoffer

Endress+Hauser har som mål å følge alle gjeldende lover og forskrifter inklusive de alminnelige direktivene for materialer og stoffer. Du finner erklæringene nedenfor.

Endress+Hausers produksjonsanlegg i Reinach ©Endress+Hauser

WEEE RoHS-direktivet

Europa skal redusere forurensning som skyldes elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Dette skal oppnås med to parallelle strategier: å øke prosentdelen av materialer som skal gjenvinnes fra gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), samt å redusere andelen av farlige stoffer i nyprodusert elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS).

Kinas RoHS-direktiv

Kinas RoHS (begrensning i bruk av farlige stoffer), offisielt kjent som "administrativt tiltak for kontroll av forurensning forårsaket av elektroniske produkter", er bestemmelser fra de kinesiske myndighetene for å regulere bestemte materialer, blant annet bly. Alle varer som sendes til Kina, må merkes i henhold til kravene i dette direktivet.

REACH-forordningen

Med REACH-forordningen av 18. desember 2006 kom det nye forpliktelser for produsenter og brukere av kjemiske stoffer. Dette er en parlaments- og rådsforordning om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH). Den trådte i kraft 1. juni 2008 og består hovedsakelig i at produsenter eller importører av stoffer skal registrere dem hos det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og oppgi om produktene inneholder såkalte SVHC-er (stoffer som gir stor grunn til bekymring for helse og/eller miljø).

Se erklæringen nedenfor, som forklarer hvordan REACH er relevant for våre produkter og gir informasjon om SVHC:

Forordning om skipsgjenvinning

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1257/2013 om skipsgjenvinning krever at leverandører av all slags utstyr til skip må identifisere og oppgi om det finnes farlige materialer (HM) i utstyret ved hjelp av en formell materialerklæring. Formålet med denne forordningen er å ivareta sikkerheten, beskytte menneskers helse og livet i havet gjennom et skips levetid. Det er lagt spesielt vekt på at farlig avfall fra denne skipsgjenvinningen er underlagt miljømessig forsvarlig behandling.

CA Proposition 65

"California Proposition 65", offisielt kjent som "Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act", er en lov om beskyttelse av drikkevann mot giftige stoffer, som trådte i kraft i november 1986. Den pålegger virksomheter å oppgi advarsler om betydelig eksponering av kjemikalier som er kjent for å forårsake kreft, fødselsdefekter eller andre reproduktive skader.

Den 31. august 2016 utvidet "State of California Office of Environmental Health Hazard Assessment" (Californias kontor for helsevurdering - OEHHA) artikkel 6 med enkelte tilføyelser, "klare og rimelige advarsler", som trådte i kraft den 30. august 2018.

Asbest

Asbest er en gruppe av seks silikatmineraler som forekommer naturlig. På grunn av sine unike egenskaper ble det ofte brukt som byggemateriale i diverse anvendelser. Det er imidlertid blitt kjent at alle typer asbestfiber forårsaker alvorlige helseskader hos mennesker. På grunn av dette er asbest nå forbudt i de fleste land.

Polyklorerte bifenyler (PCB)

Polyklorerte bifenyler (PCB) er klororganiske forbindelser som tidligere ble mye brukt som isolasjons- og kjølemidler i elektrisk utstyr. PCB er imidlertid klassifisert som en persistente organiske miljøgifter. På grunn av dette har PCB nå vært forbudt i de fleste land i mange år.

Kontakt